Loại văn bản:
Cơ quan:
Hình thức:
Lĩnh vực:
Ngày ban hành:
từ đến

Quyết định: 48/2014/QĐ-UBND

48/2014/QĐ-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 11/11/2014

Về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Người ký duyệt: Dương Ngọc Long Cơ quan / đơn vị ban hành: UBND tỉnh Thái Nguyên
Đơn vị / phòng ban: Văn bản QPPL Lĩnh vực: Du lịch
Nội dung chi tiết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 48/2014/QĐ-UBND

               Thái Nguyên, ngày  11  tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa;

Căn cứ Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ về việc Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh;

Căn cứ Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh;

Căn cứ Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL, ngày 28/12/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích,

Xét đề nghị của Giám đốc sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 1135/TTr-SVHTTDL ngày 05 tháng 9 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 56/2008/QĐ-UBND, ngày 29/10/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Các quy định trước đây trái với Quy chế này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tài Nguyên - Môi trường, Nội Vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học Công nghệ, Thông tin Truyền Thông; Công an tỉnh, Đài Phát thanh Truyền hình; Báo Thái Nguyên, Trung tâm Thông tin tỉnh, Trưởng Ban quản lý di tích lịch sử - sinh thái ATK Định Hóa; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các tổ chức đoàn thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ VHTTDL;

- Cục DSVH – Bộ VHTTDL;

- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh uỷ;

- TT. HĐND tỉnh;

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;

- Mặt trận TQ tỉnh TN;

- Đoàn Đại biểu QH tỉnh TN;

- Công báo tỉnh TN;

- Đ/c Linh – PCVP UBND tỉnh;

- Lưu: VX, VX.

    Thuypn10/2014-QĐ(235b)

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

(Đã ký)

 

Dương Ngọc Long

 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

QUY CHẾ

Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa,

danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

(Ban hành kèm theo Quyết định số:48/2014/QĐ-UBND ngày 11/11/2014

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về phân cấp các hoạt động:

1. Quản lý, bảo vệ, khai thác và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh (sau đây được gọi tắt là di tích), các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia theo quy định của pháp luật về di sản.

2. Công tác quy hoạch, lập dự án bảo quản, tu bổ, tôn tạo, phục hồi và lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Mọi hoạt động quản lý nhà nước; quản lý, bảo vệ, khai thác, phát huy giá trị di tích, các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên của các tổ chức, cá nhân đều phải tuân theo Luật Di sản văn hóa, các văn bản hướng dẫn thi hành luật và nội dung của Quy chế này.

2. Quy chế này áp dụng đối với di tích đã được xếp hạng Quốc gia đặc biệt, Quốc gia, cấp tỉnh và các di tích đã được thống kê trong danh mục kiểm kê di sản văn hóa.

3. Các công trình, địa điểm, cảnh quan thiên nhiên mới phát hiện có dấu hiệu là di tích mà không xác định được chủ sở hữu thì thuộc thẩm quyền sở hữu của Nhà nước. Cơ quan nhà nước, tổ chức cá nhân khi phát hiện các dấu hiệu được coi là di tích phải có trách nhiệm bảo vệ nguyên trạng và thông báo kịp thời với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn sở tại để có biện pháp bảo vệ cấp thiết và báo cáo phòng Văn hóa và Thông tin, sở Văn hóa Thể thao và Du lịch để xử lý kịp thời.

4. Việc khai quật khảo cổ học chỉ được tiến hành khi có giấy phép của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Uỷ ban nhân dân tỉnh cho phép thực hiện đối với di chỉ cấp thiết cần khai quật phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.

Điều 3. Mục đích phân cấp

1. Di tích là tài sản vô giá của dân tộc được Nhà nước thống nhất quản lý và pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo vệ.

2. Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội trong việc quản lý, bảo vệ, khai thác và phát huy giá trị của di tích để giáo dục truyền thống văn hóa - lịch sử của dân tộc cho các thế hệ mai sau.

3. Tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương trong việc xây dựng, kiện toàn các ban quản lý di tích và xây dựng các biện pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, qua đó làm tốt công tác quản lý, bảo vệ, khai thác và phát huy giá trị di tích theo Luật Di sản văn hóa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

4. Huy động mọi nguồn lực nhằm đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong việc trùng tu, tôn tạo, lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích.

Chương II

PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DI TÍCH

Điều 4. Đối tượng phân cấp và cấp độ di tích

1. Di tích Quốc gia đặc biệt.

 • Di tích Quốc gia.
 • Di tích cấp tỉnh.
 • Di tích nằm trong danh mục kiểm kê di sản văn hóa.
 • Điều 5. Quản lý nhà nước về di tích

  1. Công tác quản lý nhà nước về di tích trên địa bàn tỉnh do UBND tỉnh quản lý thống nhất và toàn diện.

  2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chuyên môn có nhiệm vụ tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về di tích trên địa bàn toàn tỉnh.

  3. UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện việc quản lý theo phân cấp của UBND tỉnh tại Quy chế này.

  Điều 6. Phân cấp quản lý nhà nước

  UBND tỉnh giao cho sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về di tích trên địa bàn toàn tỉnh; phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo tỉnh, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh xây dựng quy chế phối hợp về bảo vệ, tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị đối với các di tích gắn với hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn.

  Điều 7. Phân công quản lý, khai thác, phát huy giá trị di tích

  UBND tỉnh phân cấp cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp quản lý và chịu trách nhiệm bảo vệ, khai thác, phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

  1. Ban quản lý Khu Di tích lịch sử - sinh thái ATK Định Hoá, Thái Nguyên: Trực tiếp quản lý bảo vệ, chăm sóc trực tiếp, khai thác và phát huy giá trị di tích Quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Định Hóa, huyện Định Hóa gồm 16 điểm di tích (Phụ lục 1).

  2. UBND các huyện, thành phố, thị xã: Trực tiếp quản lý các di tích Quốc gia, cấp tỉnh đã được xếp hạng có trên địa bàn (Phụ lục 2). 

  3. UBND xã, phường, thị trấn: Trực tiếp quản lý các di tích trong danh mục đã kiểm kê được UBND tỉnh phê duyệt kèm theo Quy chế này (Phụ lục 3), đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp huyện quản lý, khai thác và phát huy giá trị của các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn.

   

  Chương III

  QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH

  Điều 8. Thành lập Ban quản lý di tích

  1. UBND huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo thành lập hoặc thành lập Ban quản lý di tích để quản lý bảo vệ, chăm sóc trực tiếp, khai thác, phát huy giá trị đối với di tích Quốc gia, di tích cấp tỉnh có trên địa bàn ngay sau khi được xếp hạng.

  Thành phần Ban quản lý di tích Quốc gia, cấp tỉnh: Lãnh đạo UBND xã làm Trưởng ban, các thành viên gồm: cán bộ phụ trách Văn hóa xã hội, các công chức liên quan thuộc UBND, cán bộ phụ trách hội, đoàn thể của xã (phường, thị trấn) và đại diện nhân dân nơi có di tích, các cá nhân có liên quan đến quyền sở hữu đối với di tích hoặc trực tiếp và thường xuyên quản lý di tích.

  Đối với các di tích là cơ sở thờ tự của tôn giáo, ngoài các thành phần trên có đại diện trụ trì (đối với những chùa có trụ trì) hoặc Trưởng Ban Hộ tự (đối với chùa không có trụ trì).

  Đối với các di tích được xếp hạng Quốc gia, cấp tỉnh có quy mô hoạt động lễ hội lớn, mức độ ảnh hưởng và lan tỏa rộng, UBND huyện căn cứ tình hình thực tế cụ thể có thể xem xét thành lập Ban quản lý di tích cấp huyện để quản lý, khai thác, phát huy giá trị của từng di tích.

  2. UBND huyện, thành phố, thị xã; UBND xã, phường, thị trấn là cấp quản lý trực tiếp di tích có trách nhiệm chỉ đạo, xây dựng nội quy, quy chế hoạt động của di tích và của Ban quản lý di tích thuộc cấp mình quản lý theo quy định của pháp luật.

  Điều 9. Chế độ làm việc và kinh phí hoạt động của Ban quản lý di tích

  Ban quản lý di tích cấp huyện, xã hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Có trách nhiệm tham mưu cho UBND cùng cấp ban hành Quy chế hoạt động để thực hiện việc quản lý di tích.

  Kinh phí hoạt động của các Ban quản lý di tích cấp huyện, xã cân đối nguồn thu từ di tích. Đối với các di tích chưa có nguồn thu, Ban quản lý có trách nhiệm lập dự toán chi phí bảo đảm hoạt động hằng năm trình UBND cùng cấp xem xét phê duyệt và tổ chức thực hiện.

  Điều 10. Công tác lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện công tác lập, thẩm định hồ sơ khoa học trình cấp có thẩm quyền quyết định xếp hạng di tích theo quy định của Luật Di sản văn hóa và các quy định có liên quan.

  Điều 11. Công tác trùng tu, tôn tạo di tích

  1. Các hồ sơ trùng tu tôn tạo di tích chỉ được tiến hành khi tuân thủ đầy đủ theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ về việc Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

  2. UBND cấp huyện có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị, tổ chức, cá nhân đầu tư trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử văn hoá trên địa bàn theo phân cấp quản lý. Quy trình, thẩm quyền, thủ tục lập, phê duyệt dự án trùng tu tôn tạo tuân thủ theo đúng quy định của Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ về việc Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và Thông tư số: 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

  Điều 12. Nguồn kinh phí đầu tư tôn tạo và lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích

  Kinh phí đầu tư cho lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích, công tác quy hoạch, lập dự án bảo quản, tu bổ, tôn tạo, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh gồm các nguồn: Ngân sách Trung ương (chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa); ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác.

  Điều 13. Quản lý, sử dụng kinh phí

  Các nguồn thu từ khai thác, phát huy giá trị di tích, phí thăm quan, nguồn công đức phải được quản lý và sử dụng đúng các quy định hiện hành của nhà nước.

   

  Chương IV

  TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG VIỆC QUẢN LÝ, BẢO VỆ,

  PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH

   

            Điều 14. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân

  Các tổ chức, cá nhân được phân công trực tiếp quản lý, bảo vệ, chăm sóc trực tiếp, phát huy di tích có trách nhiệm:

  1. Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật hiện hành về di sản văn hóa và Quy chế này.

  2. Bảo vệ giữ gìn các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể gắn với di tích như: Công trình văn hóa, kiến trúc, điêu khắc, tượng đài, vườn cây cảnh, cây cổ thụ, các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, hạ tầng kỹ thuật thuộc di tích....

  3. Kiểm tra thường xuyên và kiểm kê hàng năm đối với các tài sản có giá trị như: di vật, cổ vật, đồ thờ tự, đồ vật do khách thập phương hiến, tặng. Khi  đưa các hiện vật ra khỏi di tích hoặc đưa từ ngoài vào phải được cấp có thẩm quyền cho phép.

  4. Thực hiện kịp thời các biện pháp phòng chống cháy nổ, các hành vi xâm hại hoặc nguy cơ hủy hoại di tích. Báo cáo cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý các hành vi phá hoại, chiếm đoạt, sủ dụng trái phép di tích.

  5. Hướng dẫn công tác trùng tu, tôn tạo, phục hồi di tích đối với các di tích được giao quản lý theo đúng quy định của pháp luật.

  Điều 15. Trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  1. Chịu trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo tồn và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh.

  2. Chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã quản lý hoạt động bảo tồn, khai thác, phát huy giá trị di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

  3. Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố, thị xã, Ban quản lý di tích Lịch sử - Sinh thái ATK Định Hóa phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc quản lý bảo vệ, chăm sóc trực tiếp, khai thác, phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh.

  4. Thẩm định các dự án bảo tồn, phát huy giá trị di tích; chủ trì thẩm định các dự án, phương án tu bổ, tôn tạo chống xuống cấp di tích; phối hợp với các ngành liên quan thẩm định các dự án, công trình nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích có khả năng ảnh hưởng đến không gian, cảnh quan, môi trường di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa; tổ chức thực hiện các dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích trên địa bàn tỉnh sau khi được phê duyệt.

  5. Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo tỉnh, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh xây dựng quy chế phối hợp về bảo vệ, tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị đối với các di tích gắn với hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn Quản lý, hướng dẫn các hoạt động lễ hội truyền thống, tín ngưỡng gắn với di tích.

  6. Hướng dẫn việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di tích; tổ chức giám sát, thanh tra, kiểm tra các hoạt động liên quan đến quản lý, bảo vệ, sử dụng và khai thác phát huy hệ thống di tích hiện có; xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về di tích theo thẩm quyền.

  7. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chính sách khuyến khích, huy động các nguồn lực trong xã hội tham gia vào các hoạt động bảo tồn di tích trên địa bàn tỉnh; khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

  8. Hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách ở địa phương để tăng cường tuyên truyền và thực hiện công tác quản lý, bảo vệ di tích có hiệu quả.

  9. Đề xuất các đề tài nghiên cứu khoa học trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích.

  10. Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã làm tốt công tác quản lý các nguồn tài chính để trùng tu tôn tạo và phát huy các giá trị di tích trên địa bàn tỉnh.

  11. Xây dựng kế hoạch và lập dự án trùng tu tôn tạo di tích theo Luật Di sản văn hóa, Luật Xây dựng và các quy định hiện hành của Nhà nước bằng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, ngân sách của tỉnh và nguồn vốn xã hội hóa.

  12. Chủ trì thực hiện việc lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích trên địa bàn toàn tỉnh trình cấp có thẩm quyền quyết định xếp hạng theo đúng nội dung, trình tự luật định.

  13. Hàng năm, trên cơ sở dự toán kinh phí do các đơn vị lập, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tổng hợp kinh phí gửi Sở Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

  14. Tổ chức triển khai việc kiện toàn bộ máy quản lý di tích phù hợp với điều kiện và yêu cầu thực tế của địa phương; đảm bảo hiệu quả công tác quản lý theo quy định hiện hành.

  15. Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã trong; các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan tổ chức thực hiện Quy chế; định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo UBND tỉnh để có biện pháp chỉ đạo kịp thời; bổ sung danh mục các di tích được xếp hạng hàng năm theo phân cấp tại Quy chế này.

  Điều 16. Trách nhiệm của Sở Nội vụ

  Chủ trì, phối hợp với sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về tôn giáo đối với tổ chức và cá nhân đang hoạt động tôn giáo tại các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh; xây dựng quy chế phối hợp về bảo vệ, tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị đối với các di tích gắn với hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn.

  Điều 17. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường

  1. Chủ trì, phối hợp với sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã tham mưu việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các di tích trên địa bàn tỉnh, bảo đảm yêu cầu về bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

  2. Phối hợp với sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc xác định ranh giới và cắm mốc ranh giới các khu vực bảo vệ di tích, hướng dẫn việc lập và xác nhận vào bản đồ khoanh vùng bảo vệ di tích.

  3. Phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã trong việc đầu tư ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến để bảo vệ môi trường bền vững tại những nơi có di tích.

  Điều 18. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư

  Chủ trì, phối hợp với sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sở Tài chính và các sở, ban ngành có liên quan tham mưu cân đối kế hoạch ngân sách hàng năm cho việc trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị của các di tích.

  Điều 19. Trách nhiệm của Sở Tài chính

  1. Hàng năm, trên cơ sở dự toán do sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập, Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp, thẩm định và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

  2. Thực hiện kiểm tra việc quản lý và sử dụng kinh phí cho hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di tích theo quy định của pháp luật.

  Điều 20. Trách nhiệm của Sở Xây dựng

  1. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ban, ngành liên quan tham gia ý kiến theo chức năng nhiệm vụ của ngành xây dựng trong công tác quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

  2. Cấp phép xây dựng quy định tại Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng; Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP; Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

  3. Quản lý chất lượng công trình xây dựng theo các quy định của pháp luật về xây dựng.

  Điều 21. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo

  1. Chủ trì, phối hợp với sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức giáo dục cho học sinh các cấp học về bảo vệ và phát huy giá trị di tích; đưa việc học tập, tham quan, nghiên cứu di tích vào chương trình giáo dục ngoại khóa hàng năm của các cấp học, trường học.

  2. Chỉ đạo các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đăng ký nhận chăm sóc 01 - 02 di tích tại địa phương (chú trọng đến các di tích đã được xếp hạng cấp tỉnh, cấp Quốc gia, Quốc gia đặc biệt) và xây dựng kế hoạch chăm sóc định kỳ đối với các di tích nhằm nâng cao ý thức bảo vệ di tích cho học sinh và giữ gìn vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp cho di tích, bảo đảm mỗi di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh có một trường học nhận chăm sóc và bảo vệ.

  3. Tổ chức tổng kết, sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện và khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc triển khai thực hiện chăm sóc, bảo vệ di tích.

  Điều 22. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ

  Phối hợp với sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc đề xuất triển khai, quản lý việc ứng dụng các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học phục vụ việc phát hiện, quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích.

  Điều 23. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông

  Phối hợp với sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động truyền thông, tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của việc bảo vệ và phát huy giá trị của di tích.

   Điều 24. Trách nhiệm của Công an tỉnh

  1. Phối hợp với sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các ngành có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự tại các khu, điểm di tích trên địa bàn toàn tỉnh;

  2. Chỉ đạo lực lượng công an các cấp phối hợp chặt chẽ với các ngành, các lực lượng có liên quan triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh xử lý với các âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động; với các hành vi xâm hại, trộm cắp, chiếm đoạt, mua bán, trao đổi, vận chuyển trái phép di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích.

  Điều 25. Trách nhiệm của UBND các huyện, thành phố, thị xã

  1. Phối hợp với sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan chức năng chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý nhà nước về bảo tồn và phát huy giá trị các di tích trong phạm vi địa phương theo thẩm quyền. Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện bảo vệ và phát huy giá trị của các di tích gắn với phát triển du lịch.

  2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến những quy định pháp luật về bảo tồn, phát huy giá trị di tích tại địa phương.

  3. Xây dựng kế hoạch bảo vệ, bảo quản, tu bổ, phát huy giá trị di tích trên địa bàn; cân đối, bố trí kinh phí bảo đảm triển khai thực hiện Quy chế này tại địa phương.

  4. Chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện quy trình, thủ tục, nội dung dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích tại địa phương trình cấp có thẩm quyền thỏa thuận, phê duyệt theo trình tự quy định của pháp luật.

  5. Phối hợp chặt chẽ với sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích trên địa bàn.

  6. Chỉ đạo công tác bảo vệ và phát huy giá trị di tích trong phạm vi địa phương.

  7. Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường phổ thông trên địa bàn tổ chức giáo dục cho học sinh về bảo vệ và phát huy giá trị di tích; đưa việc học tập, tham quan, nghiên cứu di tích vào chương trình giáo dục ngoại khóa hàng năm của các cấp học, trường học; tạo điều kiện thuận lợi để học sinh đi tham quan thực tế tại các di tích; đăng ký nhận chăm sóc 01 - 02 di tích tại địa phương (chú trọng đến các di tích đã được xếp hạng cấp tỉnh, Quốc gia, Quốc gia đặc biệt) và xây dựng kế hoạch chăm sóc định kỳ đối với các di tích, nhằm nâng cao ý thức bảo vệ di tích cho học sinh và giữ gìn vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp cho di tích, bảo đảm mỗi di tích có một trường học nhận chăm sóc và bảo vệ.

  8. Tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị các di tích trên địa bàn.

  9. Phối hợp với sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các sở, ban ngành có liên quan xử lý những hành vi xâm hại đến di tích.

  Điều 26. Trách nhiệm của Ban quản lý Khu Di tích lịch sử - sinh thái ATK Định Hoá, Thái Nguyên

  1. Chịu trách nhiệm quản lý bảo vệ, chăm sóc trực tiếp, khai thác, phát huy giá trị di tích Quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Định Hóa được giao tại khoản 1, Điều 7 Quy chế này.

  2. Chịu sự quản lý nhà nước của sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định của pháp luật, phân cấp tại Quy chế này và nhiệm vụ của UBND tỉnh giao.

  3. Phối hợp với UBND huyện Định Hóa trong việc quản lý bảo vệ, khai thác, phát huy giá trị di tích Quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Định Hóa.

  4. Thực hiện nhiệm vụ bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích đối với các điểm di tích được giao theo quy định của pháp luật.

  5. Phối hợp với UBND huyện Định Hóa trong việc quy hoạch, khoanh vùng, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất đối với các điểm di tích được giao quản lý khi thực hiện các dự án đầu tư bảo tồn, tôn tạo do Ban Quản lý di tích lịch sử - sinh thái ATK Định Hóa được giao làm chủ đầu tư.

  Điều 27. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Thái Nguyên, Trung tâm thông tin tỉnh

  Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá về các di tích trên địa bàn tỉnh, tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của việc bảo vệ và phát huy giá trị của di tích nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công dân và toàn xã hội trong việc bảo vệ, trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị của các di tích.

  Điều 28. Trách nhiệm của UBND xã, phường, thị trấn

  1. Tuyên truyền, phổ biến những quy định pháp luật về bảo tồn, phát huy giá trị di tích tại địa phương.

  2. Tổ chức bảo vệ, chăm sóc trực tiếp phát huy giá trị di tích tại địa phương, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong việc bảo vệ và quản lý di tích. Huy động các nguồn lực xã hội hóa để trùng tu, tôn tạo các di tích trên địa bàn.

  3. Tiếp nhận khai báo về di tích mới phát hiện, kiến nghị việc xếp hạng di tích lên cơ quan cấp có thẩm quyền; kịp thời phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời những hành vi làm ảnh hưởng tới di tích và cảnh quan môi trường của di tích; ngăn chặn và xử lý các hoạt động mê tín dị đoan tại di tích theo thẩm quyền.

  Điều 29. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu di tích

  1. Chủ sở hữu hợp pháp di tích, có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc trực tiếp, gìn giữ di tích; thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại di tích. Trong trường hợp phát hiện di tích bị lấn chiếm, huỷ hoại hoặc có nguy cơ bị huỷ hoại phải kịp thời có biện pháp ngăn chặn và thông báo cho Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc Phòng Văn hoá - Thông tin của huyện, thành phố, thị xã.

  2. Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham quan và các hoạt động học tập, nghiên cứu (khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép) tại di tích.

  3. Phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích.

  Chương V

  THANH TRA, KIỂM TRA, KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM

   

            Điều 29. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm

            Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch; Thanh tra liên ngành; Thanh tra Nhà nước cấp tỉnh, huyện, thành phố, thị xã khi thanh tra hoạt động di tích, nếu phát hiện sai phạm có quyền lập biên bản, tạm đình chỉ, xử phạt theo quy định pháp luật hiện hành và báo cáo cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để có biện pháp xử lý. Việc khiếu nại, tổ cáo và giải quyết khiếu nại, tổ cáo liên quan đến di tích thực hiện theo trình tự quy định tại Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Mọi hành vi xâm hại di tích đều được xử lý theo quy đinh của pháp luật.

  Điều 30. Khen thưởng

            Tổ chức, cá nhân có thành tích trong bảo vệ và phát huy giá trị của di tích được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

   

  Chương VI

  ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

   

  Điều 31. Điều khoản thi hành

  Quy chế này thay thế Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2008 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Các quy định trước đây trái với quy chế này đều bãi bỏ. Quy chế được phổ biến rộng rãi và áp dụng thực hiện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Trong quá trình tổ chức thực hiện có vấn đề chưa phù hợp, cần sửa đổi bổ sung các địa phương đơn vị báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xem xét chỉnh sửa cho phù hợp.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

            CHỦ TỊCH

   

   

   

   

   

     Dương Ngọc Long

   

   

   

   

   

   

  Phụ lục 1

  DANH MỤC DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HOÁ GIAO CHO

  BAN QUẢN LÝ KHU DI TÍCH LỊCH SỬ - SINH THÁI ATK ĐỊNH HOÁ

   TỈNH THÁI NGUYÊN QUẢN LÝ

  (Kèm theo Quyết định số: 48/2014/QĐ -UBND ngày 11 tháng 11 năm 2014

  của UBND tỉnh Thái Nguyên)

   

  TT

  TÊN DI TÍCH

  ĐỊA ĐIỂM

  GHI CHÚ

  I. Khu di tích quốc gia đặc biệt được Chính phủ quyết định xếp hạng tại

  Quyết định số: 548/QĐ-TTg, ngày 10/5/2012, gồm 13 điểm di tích:

   

  •  

  Nhà Tù Chợ Chu

  Thị trấn Chợ Chu

   

  •  

  Nơi thành lập Việt Nam Giải phóng quân

  Xã Định Biên

   

  •  

  Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tại đồi Khau Tý năm 1947

  Xã  Điềm Mặc

   

  •  

  Địa điểm Bác ở và làm việc tại Đồi Tỉn Keo (1948 -1954)

  Xã Phú Đình

   

  •  

  Cụm di tích Bác ở Khuôn Tát: Cây đa, Đoạn suối Khuôn tát-nơi Bác tắm, giặt và câu cá, Nhà sàn và hầm Bác ở đồi Na Đình

  Xã Phú Đình

   

  •  

  Địa điểm Tổng Bí thư Trường Chinh và Văn phòng Trung ương Đảng ở Phụng Hiển (1947 -1949)

  Xã Điềm Mặc

   

  •  

  Địa điểm cơ quan Bộ tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam (1949-1954)

   Xã Bảo Linh

   

  •  

  Thắng cảnh Thác Khuôn Tát

  Xã Phú Đình

   

  •  

  Địa điểm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam

  Xã Điềm Mặc

   

  •  

  Địa điểm thành lập Uỷ ban Hoà bình Việt Nam (Uỷ ban bảo vệ hoà bình thế giới của Việt Nam)

  Xã Điềm Mặc

   

  •  

  Địa điểm thành lập Uỷ ban kiểm tra Trung ương

  Xã Điềm Mặc

   

  •  

  Địa điểm Báo Quân đội nhân dân ra số đầu

   20/10/1950

  Xã Định Biên

   

  •  

  Địa điểm Đồi Pụ Đồn, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì lễ phong quân hàm Đại tướng Tổng chỉ huy quân đội quốc gia và dân quân tự vệ cho đồng chí Võ Nguyên Giáp (1948)

  Xã Phú Đình

   

  II. Di tích xếp hạng Quốc gia

  (Quyết định xếp hạng số 2137/QĐ-BVHTTDL, ngày 06/6/2012)

  1

  Địa điểm di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm trường Đảng Nguyễn Ái Quốc (1949) ở Làng Luông

  Xã Bình Thành

   

  III. 02 điểm di tích đã phục hồi, tôn tạo tại xã Phú Đình, huyện Định Hóa gồm:

  1.

  Di tích Tổng Bí thư Trường Chinh ở, làm việc (1951-1953) tại đồi Nà Mòn

  Xã Phú Đình

   

  2.

  Di tích Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng ở, làm việc tại đồi Thẩm Khen

  Xã Phú Đình

   

   

  Tổng cộng: 16 điểm di tích./.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Phụ lục 2

                      DANH MỤC DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA VÀ DANH LAM THẮNG CẢNH QUỐC GIA, CẤP TỈNH

  GIAO CHO UBND CẤP HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ QUẢN LÝ, BẢO VỆ, KHAI THÁC VÀ PHÁT HUY 1

  (Kèm theo Quyết định số: 48/2014/QĐ -UBND ngày 11 tháng 11 năm 2014

  của UBND tỉnh Thái Nguyên)

   

  STT

  Tên di tích

  Địa điểm

  Loại hình

  Quốc

  gia

  Cấp tỉnh

  Số Quyết định

  Xếp hạng

  I

  UBND huyện Đại Từ (27 di tích)

   

  LS

  Khác

   

   

   

  1

  Khu di tích Núi Văn - Núi Võ. Cảnh đẹp và là nơi có nhiều dấu tích về Lưu Nhân Chú, một tướng có công cùng với Lê Lợi đánh thắng giặc Minh đầu thế kỷ 15 (1428) 

   xã Ký Phú

   

  x

   

  x

   

  10–VHTT/QĐ

  Ngày 9/02/1981

  2

  Địa điểm công bố ngày Thương binh – Liệt sỹ toàn quốc (Ngày 27/7/1947)

  xã Hùng Sơn

   

  x

   

  x

   

  2205–QĐ/VH

  Ngày 17/7/1997

  3

  Nơi thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên năm 1936

  xã La Bằng

   

  x

   

  x

   

  05/1999/QĐ-BVHTT

  Ngày 12/2/1999

  4

  Địa điểm thành lập cơ quan chỉ huy Chiến khu Nguyễn Huệ

  xã Yên Lãng

   

  x

   

  x

   

  05/1999/QĐ-BVHTT

  Ngày 12/2/1999

  5

  Địa điểm nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1954) tại đồi Thành Trúc

  xã Bản Ngoại

   

  x

   

  x

   

  72/2006/QĐ-BVHTT

  Ngày 28/9/2006

  6

  Địa điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm nhân dân xã Hùng Sơn năm 1954 năm 1958

  xã Hùng Sơn

   

  x

   

  x

   

  3834/QĐ-BVHTTDL ngày 31/10/21013

  7

  Địa điểm thành lập Đội Cứu quốc quân Phạm Hồng Thái và chùa Thiên Tây Chúc

  xã Quân Chu

  x

   

   

  x

  203/QĐ–UBND

  Ngày 25/01/2006

  8

  Đền – Chùa Na Thức (Đền Tăng)

  xã Phú Lạc

   

  x

   

   

  x

  2502/QĐ–UBND

  Ngày 08/11/2006

  9

  Địa điểm Đình Cù Vân – Nơi mít tinh phát động Tổng khởi nghĩa Giải phóng thị xã Thái Nguyên (8/1945) và Đền Bãi Chè

  xã Cù Vân

   

  x

   

   

  x

  251/QĐ–UBND

  Ngày 01/02/2008

  10

   Đình và Chùa Trung Đài

  xã Cù Vân

   

  x

   

   

  x

  2461/QĐ–UBND

  Ngày 13/10/2008

  11

  Chùa Sơn Dược

  xã Bình Thuận

   

  x

   

   

  x

  1999/QĐ–UBND

  Ngày 19/8/2009

  12

  Địa điểm Lễ nhận Quốc thư đầu tiên của Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa

  xã Tiên Hội

   

  x

   

   

  x

  2006/QĐ–UBND

  Ngày 09/8/2011

  13

  Địa điểm thành lập Đội du kích Cao Sơn và chùa Hàm Long

  xã Cát Nê

   

  x

   

   

  x

  2007/QĐ–UBND

  Ngày 09/8/2011

  14

  Đền Cô Tám

  xã Hà Thượng

   

  x

   

   

  x

  847/QĐ–UBND

  Ngày 24/4/2012

  15

  Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Suối Cát

  xã Hà Thượng

   

  x

   

   

  x

  848/QĐ–UBND

  Ngày 24/4/2012

  16

  Địa điểm Trận địa phòng không đồi 75 dân quân xã Hà Thượng bắn rơi máy bay Mỹ bằng súng bộ binh

  xã Hà Thượng

   

  x

   

   

  x

  849/QĐ–UBND

  Ngày 24/4/2012

  17

  Địa điểm di tích An dưỡng đường thương binh số II trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược giai đoạn 1947-1952

  xã Mỹ Yên

   

  x

   

   

  x

  290/QĐ-UBND

  Ngày 07/02/2013

  18

  Địa điểm di tích Cục Quân Nhu - Bộ Quốc phòng đóng và làm việc thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, giai đoạn 1946-1951

  xã Văn Yên

   

  x

   

   

  x

  290/QĐ-UBND

  Ngày 07/02/2013

  19

  Địa điểm di tích Xưởng quân giới Hoàng Hữu Nam - Nơi sản xuất, sửa chữa vũ khí đạn dược trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược giai đoạn 1947-1954

  xã Phú Cường

   

  x

   

   

  x

  290/QĐ-UBND

  Ngày 07/02/2013

  20

  Địa điểm di tích nơi ra đời Đội Thanh niên xung phong Việt Nam 15/7/1950

  xã Yên Lãng

   

  x

   

   

  x

  290/QĐ-UBND

  Ngày 07/02/2013

  21

  Nơi ở và làm việc của đồng chí Tôn Đức Thắng và địa điểm Hội trường Tám mái, năm 1948

   

  xã Phúc Lương

   

  x

   

   

  x

  290/QĐ-UBND

  Ngày 07/02/2013

  22

  Thác Ba Dội

  xã Phú Xuyên

   

   

  TC

   

  x

  290/QĐ-UBND

  Ngày 07/02/2013

  23

  Đền Gàn

   

  xã Vạn Thọ

   

  x

   

   

  x

  290/QĐ-UBND

  Ngày 07/02/2013

  24

  Địa điểm diễn ra hội nghị trù bị lấy ngày 27/7/1947 là Ngày Thương binh liệt sỹ toàn quốc

  xã Phú Thịnh

   

  x

   

   

  x

  151/QĐ-UBND

  Ngày 20/01/2014

  25

  Nơi thành lập Trung đoàn 246 (Đoàn Tân Trào)

  xã Na Mao

   

  x

   

   

  x

  151/QĐ-UBND

   Ngày 20/01/2014

  26

  Đình Thái Lạc, Đền Gò Son, Miếu cầu Thông

  Thị trấn Đại Từ

   

  x

   

   

  x

  151/QĐ-UBND

  Ngày 20/01/2014

  27

  Địa điểm Đại sứ quán Liên Xô trong thời kỳ khánh chiến chống thực dân pháp (1954)

  Thị trấn Hùng Sơn

  x

   

   

  x

  1572/QĐ-UBND

  Ngày 21//7/2014

  II. Huyện Định Hoá (5 di tích)

  1

  Chùa Hang

  Thị trấn Chợ Chu

   

  TC

   

  x

  181/UB-QĐ

  Ngày 31/3/1994

  2

   Địa điểm khai sinh ngành Điện ảnh và Nhiếp ảnh cách mạng Việt Nam (1953)

  xã Điềm Mặc

   

  x

   

   

  x

  1720/QĐ-UB

  Ngày 22/7/2004

  3

  Cơ quan Nông vận Trung ương và Hội nông dân cứu quốc Việt Nam

  xã Điềm Mặc

   

  x

   

   

  x

  11/QĐ-UBND

  Ngày 04/01/2007

  4

  Địa điểm thành lập chính quyền huyện Định Hoá (1945)

  xã Kim Phượng

  x

   

   

  x

  858/QĐ-UBND

  Ngày 15/4/2010

   

  5

  Nơi ở và làm việc của Nhà xuất bản Sự Thật

  xã Sơn Phú

   

  x

   

   

  x

  1851/QĐ-UBND

  Ngày 13/8/2010

  III. Huyện Đồng Hỷ (8 di tích)

   

  •  

  Động Linh Sơn

  xã Linh Sơn

   

  TC

  x

   

  07/1999-QĐ/BVHTTDL ngày 26/2/1999

  •  

  Chùa Hang

  Thị Trấn Chùa Hang

   

  TC

  x

   

  08/1999- QĐ/BVHTTDL ngày 26/2/1999

  •  

  Đình Bảo Nang

  xã Tân Lợi

   

  x

   

   

  x

  09/QĐ–UBND

  Ngày 04/01/2007

   

  •  

  Đền Hích

  xã Hòa Bình

   

  x

   

   

  x

  369/QĐ–UBND

  Ngày 28/02/2007

  •  

  Đền Long Giàn

   

   

  xã Khe Mo

   

  x

   

   

  x

  69/QĐ–UBND

  Ngày 14/01/2008

  •  

  Đình Vân Hán

  xã Văn Hán

  x

   

   

  x

  596/QĐ–UBND

  Ngày 28/3/2012

   

  •  

  Đình Hoá Thượng

  xã Hoá Thượng

   

  x

   

   

  x

  149/QĐ-UBND

  Ngày 20/01/2014

  •  

  Đình Thịnh Đức

  xã Văn Hán

  x

   

   

   

  1574/QĐ-UBND

  Ngày 21/7/2014

  IV. Huyện Phổ Yên (24 di tích)

  •  

  Những địa điểm lịch sử

  + Nhà bà Hoàng Thị Úc (bà Tỳ), cơ sở in báo cờ Giải phóng

  + Nhà ông Ngô Hải Long

  + Nhà bà Lưu Thị Phận

  + Bãi Soi Quýt

  xã Tiên Phong

  x

   

  x

   

  1539-QĐ

  Ngày 27/12/1990

  •  

  Đền Lục Giáp (Miếu Vật)

  xã Đắc Sơn

   

  LS và TC

  x

   

  774/QĐ-BT

  Ngày 21/6/1993

  •  

  Chùa Tây Phúc

  Xã Tân Phú

   

   

  KTNT

   

   

  1719/QĐ–UB

  Ngày 22/7/2004

  •  

  Đền Đan Hà

  xã Thành Công

   

  x

   

   

   

  2773/QĐ–UB

  Ngày 12/11/2004

  •  

  Đền Đồng Thụ

  xã Thuận Thành

  x

   

   

   

  2774/QĐ–UB

  Ngày 12/11/2004

  •  

  Chùa Đôi Cao

  xã Tân Hương

   

  x

   

   

   

  2775/QĐ–UB

  Ngày 12/11/2004

  •  

  Đình Thù Lâm

  xã Tiên Phong

   

  x

   

   

   

  2776/QĐ–UB

  Ngày 12/11/2004

  •  

  Đền Giá

  xã Đông Cao

   

  x

   

   

   

  2777/QĐ–UB

  Ngày 12/11/2004

  •  

  Đình Giã Thù và Chùa Di

  xã Tiên Phong

   

  x

   

   

   

  202/QĐ–UBND

  Ngày 25/01/2006

  •  

  Đình Phúc Duyên

  xã Tân Hương

   

  x

   

   

   

  204/QĐ–UBND

  Ngày 25/01/2006

  •  

  Khu Lưu niệm tiến sỹ Nguyễn Cấu

   

  xã Tân Hương

  và xã Đồng Tiến

  x

   

   

   

  2500/QĐ–UBND

  Ngày 08/11/2006

  •  

  Đình Phù Hương

  xã Tân Hương

   

  x

   

   

   

  08/QĐ–UBND

  Ngày 04/01/2007

   

  •  

  Đình Thanh Giang

  xã Đắc Sơn

  x

   

   

   

  236/QĐ–UBND

  Ngày 03/02/2007

  •  

  Đình – Chùa Xuân Trù

  xã Tiên Phong

   

  x

   

   

   

  237/QĐ–UBND

  Ngày 03/02/2007

  •  

  Đền Mẫu

  xã Hồng Tiến

   

  x

   

   

   

  1119/QĐ–UBND

  Ngày 14/5/2010

  •  

  Đình, Đền và Chùa Vân Dương

  xã Hồng Tiến

   

  x

   

   

   

  2287/QĐ–UBND

  Ngày 05/10/2010

  •  

  Đình Trà Thị

  xã Đông Cao

   

  x

   

   

   

  2714/QĐ–UBND

  Ngày 11/11/2010

  •  

  Đình Kim Tỉnh

  xã Trung Thành

  x

   

   

   

  2779/QĐ–UBND

  Ngày 02/11/2011

  •  

  Đình Yên Trung

  xã Tiên Phong

   

  x

   

   

   

  91/QĐ–UBND

  Ngày 18/01/2012

  •  

  Đình Thượng Giã

  xã Trung Thành

  x

   

   

   

  91/QĐ–UBND

  Ngày 18/01/2012

  •  

  Đình – Chùa Nguyễn Hậu

  xã Tiên Phong

   

  x

   

   

   

  209/QĐ–UBND

  Ngày 30/01/2013

  •  

  Đình Thượng Giã

  xã Thuận Thành

  x

   

   

  x

  152/QĐ-UBND

  Ngày 20/01/2014

  •  

  Đình – Chùa Giã Trung

  xã Tiên Phong

  x

   

   

  x

  1571/QĐ-UBND

  Ngày 21/7/2014

  •  

  Đền thờ Đỗ Cận

  xã Minh Đức

  x

   

  x

   

  626/QĐ-BVHTTDL Ngày 10/3/2014

  V.  Huyện Phú Bình (47 di tích)

   

  •  

  Cụm di tích Kha Sơn (chùa Mai Sơn, rừng Rác, Nhà ông Cao Nhật, đình Kha Sơn Hạ, chùa Làng Ca, đình Kha Sơn Thượng)

  Huyện Phú Bình

  x

   

  x

   

  985-QĐ/VH

  Ngày 7/5/1997

  •  

  Đình Phương Độ

  xã Xuân Phương

   

  KTNT

  x

   

  774/QĐ-BT

  Ngày  21/6/1993

  •  

  Đình Xuân La

  xã Xuân Phương

   

  KTNT

  x

   

  53/2001/QĐ-BVHTT Ngày 28/12/2001

   

  •  

  Đình Hộ Lệnh

  xã Điềm Thụy

   

  KTNT

  x

   

  04/2001/QĐ-BVHTT Ngày 19/01/2001

  •  

  Chùa Úc Kỳ

  xã Úc Kỳ

   

  KTNT

  x

   

  98/2004/QĐ-BVHTT Ngày 15/12/2004

  •  

  Chùa Ha

  xã Nhã Lộng

   

  KTNT

  x

   

  98/2004/QĐ-BVHTT Ngày 15/12/2004

  •  

  Đình Đông

  xã Tân Đức

  x

   

  x

   

  04/2006/QĐ-BVHTT Ngày 17/01/2006

  •  

  Chùa Phú Mỹ

  xã Lương Phú

   

  x

   

   

  x

  1718/QĐ–UB

  Ngày 22/7/2004

  •  

  Đình và Chùa Úc Sơn

  Thị Trấn Hương Sơn

   

  KTNT

   

  x

  175/QĐ–UB

  Ngày 27/01/2005

  •  

  Đình và Chùa Phi Long

  xã Tân Đức

   

  x

   

   

  x

  176/QĐ–UB

  Ngày 27/01/2005

  •  

  Đình, Đền, Chùa Cầu Muối

  xã Tân Thành

  x

   

   

  x

  177/QĐ–UB

  Ngày 27/01/2005

  •  

  Đình và Chùa Lũ Yên

  xã Đào Xá

   

  x

   

   

  x

  200/QĐ–UBND

  Ngày 25/1/2006

  •  

  Kè Lũ Yên – Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đến kiểm tra công tác chống hạn (1958)

  xã Đào Xá

   

  x

   

   

  x

  201/QĐ–UB

  Ngày 25/1/2006

  •  

  Đình, Chùa làng Quyên – Hóa

  xã Bảo Lý

   

  x

   

   

  x

  2309/QĐ–UBND

  Ngày 20/9/2008

  •  

  Đình, Chùa An Châu

  xã Nga My

   

   

  KTNT

   

  x

  2462/QĐ–UBND

  Ngày 13/10/2008

  •  

  Đình, Chùa Đại Lễ

  xã Bảo Lý

  x

   

   

  x

  2466/QĐ–UBND

  Ngày 13/10/2003

  •  

  Đình Lộng

  xã Nhã Lộng

   

  x

   

   

  x

  177/QĐ–UBND

  Ngày 21/01/2009

  •  

  Đình, Chùa Triều Dương

  xã Nhã Lộng

   

  x

   

   

  x

  178/QĐ–UBND

  Ngày 21/01/2009

  •  

  Đình Lũa

  xã Tân Đức

   

  x

   

   

  x

  635/QĐ–UBND

  Ngày 30/3/2009

  •  

  Đình Úc Kỳ

  xã Úc Kỳ

   

  x

   

   

  x

  2052/QĐ–UBND

  Ngày 26/8/2009

  •  

  Đình, Chùa Bàn Đạt

  xã Bàn Đạt

   

  x

   

   

  x

  2053/QĐ–UBND

  Ngày 26/8/2009

  •  

  Đình, Chùa Lềnh

  xã Tân Đức

   

  x

   

   

  x

  2585/QĐ–UBND

  Ngày 13/10/2009

  •  

  Đình Bằng Cầu và Chùa Pheo

  xã Kha Sơn

   

  x

   

   

  x

  2987/QĐ–UBND

  Ngày 13/11/2009

  •  

  Chùa và Nghè Hản

  xã Tân Đức

  x

   

   

  x

  228/QĐ–UBND

  Ngày 29/01/2010

  •  

  Đình, Chùa An Mỹ

  xã Tân Đức

   

  x

   

   

  x

  229/QĐ–UBND

  Ngày 29/01/2010

  •  

  Đình Đoài

  xã Hà Châu

   

  x

   

   

  x

  330/QĐ–UBND

  Ngày 10/02/2010

  •  

  Chùa Hộ Lệnh

  xã Điềm Thụy

   

   

  KTNT

   

  x

  1850/QĐ–UBND

  Ngày 13/8/2010

  •  

  Chùa Túc Duyên

  xã Úc Kỳ

   

  x

   

   

  x

  2715/QĐ–UBND

  Ngày 11/11/2010

  •  

  Chùa Viễn, Đền Đót và Nghè Mét

  xã Dương Thành

  x

   

   

  z

  2716/QĐ–UBND

  Ngày 11/11/2010

  •  

  Đình, Nghè Ngọc Long

  xã Úc Kỳ

   

  x

   

   

  x

  2717/QĐ–UBND

  Ngày 11/11/2010

  •  

  Đình, Chùa Nga My

  xã Nga My

   

  x

   

   

  x

  3050/QĐ–UBND

  Ngày 14/12/2010

  •  

  Chùa Thiên Thai

  xã Kha Sơn

   

  x

   

   

  x

  158/QĐ–UBND

  Ngày 11/02/2011

  •  

  Đình, Chùa làng Nguyễn

  Thị trấn Hương Sơn

  x

   

   

  x

  304/QĐ–UBND

  Ngày 11/02/2011

  •  

  Đền Quán

  xã Kha Sơn

   

  x

   

   

  x

  305/QĐ–UBND

  Ngày 11/02/2011

  •  

  Chùa Hoa Sơn

  xã Tân Đức

   

  x

   

   

  x

  306/QĐ–UBND

  Ngày 11/02/2011

  •  

  Nhà thờ họ Dương Hữu

  xã Xuân Phương

  x

   

   

  x

  2217/QĐ–UBND

  Ngày 01/9/2011

  •  

  Đình, Chùa Thượng Đình

  xã Thượng Đình

  x

   

   

  x

  1864/QĐ-UBND

  Ngày 23/09/2013

  •  

  Đình Thanh Lương

  xã Tân Hoà

  x

   

   

  x

  1864/QĐ-UBND

  Ngày 23/09/2013

  •  

  Đình làng Hin

  xã Xuân Phương

  x

   

   

  x

  1864/QĐ-UBND

  Ngày 23/09/2013

  •  

  Chùa Đậu, Chùa Chẻo

  xã Dương Thành

  x

   

   

  x

  1864/QĐ-UBND

  Ngày 23/09/2013

  •  

  Chùa Sam

  xã Dương Thành

  x

   

   

  x

  1864/QĐ-UBND

  Ngày 23/09/2013

  •  

  Đình, Chùa làng Thượng

  xã Bảo Lý

   

  x

   

   

  x

  1864/QĐ-UBND 

  Ngày 23/09/2013

  •  

  Đình, Chùa Vạn Già

  xã Bảo Lý

  x

   

   

  x

  1864/QĐ-UBND 

  Ngày 23/09/2013

  •  

  Đình, Chùa Nông Cúng

  xã Đào Xá

   

  x

   

   

  x

  1864/QĐ-UBND 

  Ngày 23/09/2013

  •  

  Đình, Chùa Diệm Dương

  xã Nga My

   

  x

   

   

  x

  1864/QĐ-UBND 

  Ngày 23/09/2013

  •  

  Đình, Chùa Hoà Bình

  Thị Trấn Hương Sơn

   

   

  KTNT

   

  x

  1864/QĐ-UBND 

  Ngày 23/09/2013

  •  

  Đình Bình Đình, Đền Bà Cô

  xã Kha Sơn

  x

   

   

  x

  1630/QĐ-UBND

  Ngày 29/07/2014

  VI. Huyện Phú Lương (11 di tích)

  •  

  Địa điểm Đại hội chiến sỹ thi đua toàn quốc lần thứ nhất (1952)

  xã Hợp Thành

  x

   

  x

   

  98/2004/QĐ-BVHTT Ngày 15/12/2004

  •  

  Địa điểm xưởng quân giới, nơi chế tạo thành công súng Bazoka (1947)

  Thị Trấn Giang Tiên

  x

   

  x

   

  98/2004/QĐ-BVHTT Ngày 15/12/2004

  •  

  Bãi Đu, nơi khai sinh Đại đoàn Quân tiên phong (Đại đoàn 308)

  Thị trấn Đu

   

  x

   

   

  x

  100/QĐ–UB

  Ngày 16/01/1980

  •  

  Địa điểm nơi chiếc máy bay thứ 1000 của giặc Mĩ bị đơn vị pháo 210 bắn rơi trên miền Bắc ngày 29/4/1966

  xã Tức Tranh

   

  x

   

   

  x

  100/QĐ–UB

  Ngày 16/01/1980

  •  

  Địa điểm di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Tân Long

  xã Cổ Lũng

   

  x

   

   

   

  05/QĐ–UBND

  Ngày 14/01/2007

   

  •  

  Đền Trình

  Thị Trấn Giang Tiên

  x

   

   

  x

  2465/QĐ–UBND

  Ngày 13/10/2008

  •  

  Địa điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm trường Thanh niên lao động xã hội chủ nghĩa huyện Phú Lương (31/12/1962)

  xã Phủ Lý

   

  x

   

   

  x

  2004/QĐ–UBND

  Ngày 9/8/2011

  •  

  Địa điểm thành lập Chính quyền cách mạng huyện Phú Lương (1945)

  xã Ôn Lương

   

  x

   

   

  x

  205/QĐ–UBND

  Ngày 9/8/2011

  •  

  Đình Kẻm – Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với hội nghị về chính sách thuế nông nghiệp (1951)

  xã Yên Đổ

   

  x

   

   

  x

  153/QĐ-UBND

  Ngày 20/1/2014

  •  

  Đền Đầm Sơn, Đình Cổ Lũng

  xã Cổ Lũng

   

  x

   

   

  x

  153/QĐ-UBND

  Ngày 20/1/2014

  •  

  Đền Đuổm

  xã Động Đạt

  x

   

  x

   

  774-QĐ/BT Ngày21/6/1993

  VII. Thành phố Thái Nguyên (22 di tích)

   

  •  

  Một số địa điểm của cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên năm 1917 (Dinh Công sứ, Trại lính khố xanh, Nhà lao Thái Nguyên – phường Trưng Vương; Phòng tuyến Gia Sàng - phường Phan Đình Phùng và Đền thờ Đội Cấn – Phường Hoàng Văn Thụ)

  Thành phố Thái Nguyên

  x

   

  x

   

  2619– QĐ/BT

  Ngày 27/8/1997

  •  

  Các địa điểm liên quan đến hoạt động của Việt nam Giải phóng quân ngày 19-20/8/1945 (Địa điểm: Chùa Đán, Đình Hàng Phố và Khu Chủ sự nhà đèn cũ)

  Phường Thịnh Đán, phường Trưng Vương

  x

   

  x

   

  4505/QĐ– BVHTTDL

  Ngày 22/12/2010

  •  

  Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Khu công nghiệp Gang thép Thái Nguyên

  Phường Cam Giá

  x

   

  x

   

  62/2003/QĐ– BVHTT

  Ngày 27/11/2003

  •  

  Địa điểm các Thanh niên xung phong Đại đội 915 hy sinh tại Lưu Xá (Tháng 12/1972)

  Phường Gia Sàng

  x

   

  x

   

  4698/QĐ– BVHTTDL

  Ngày 18/12/2010

  •  

  Trận địa pháo cao xạ 100ly - nơi đơn vị C-5-02, P256 dùng sung cao xạ, không có khí tài bắn rơi 2 máy bay B52 trong đêm 24, 26 tháng 12/1972

   Phường Quang Vinh

  x

   

   

  x

  100/QĐ–UB

  Ngày 16/01/1980

  •  

  Địa điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm trường Thiếu nhi rẻo cao khu tự trị Việt Bắc

   

  Phường Quang Vinh

  x

   

   

  x

  2779/QĐ–UB

  Ngày 12/11/2004

  •  

  Chùa Hồng Long (Chùa Ông)

  Phường Phan Đình Phùng

  x

   

   

  x

  2499/QĐ–UBND

  Ngày 08/11/2006

  •  

  Địa điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên.

  Phường Hoàng Văn Thụ

  x

   

   

  x

  06/QĐ–UBND

  Ngày 04/01/2007

  •  

  Đình, Đền Đồng Tâm

  xã Đồng Bẩm

  x

   

   

  x

  07/QĐ–UBND

  Ngày 04/01/2007

  •  

  Đền Gốc Sấu

  xã Đồng Bẩm

  x

   

   

  x

  70/QĐ–UBND

  Ngày 14/01/2008

  •  

  Địa điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm công ty nhiệt điện Cao Ngạn

  Phường Quán Triều

  x

   

   

  x

  2463/QĐ–UBND

  Ngày 13/10/2008

  •  

  Địa điểm Bác Hồ về thăm trường Lương Ngọc Quyến

  Phường Hoàng Văn Thụ

  x

   

   

  x

  3342/QĐ–UBND

  Ngày 24/12/2008

  •  

  Địa điểm thành lập Trung đoàn 88 Tu Vũ anh hùng Lực lượng vũ trang  nhân dân ở Gò Pháo (1949).

  xã Tân Cương

  x

   

   

  x

  1423/QĐ–UBND

  Ngày 22/6/2009

  •  

  Chùa Niếng

  xã Lương Sơn

  x

   

   

  x

  2054/QĐ–UBND

  Ngày 26/8/2009

  15.

  Địa điểm di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Bệnh viện Khu tự trị Việt Bắc (Nay là Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên)

  Phường Phan Đình Phùng

  x

   

   

  x

  508/QĐ–UBND

  Ngày 12/3/2010

  16.

  Đình, Chùa Làng Kè

  xã Lương Sơn

  x

   

   

  x

  307/QĐ–UBND

  Ngày 11/02/2011

  17.

  Đình Hùng Vương

  Phường Trưng Vương

  x

   

   

  x

  519/QĐ–UBND

  Ngày 26/3/2012

  18.

  Địa điểm Bộ Tư lệnh Quân khu Việt Bắc ở và làm việc trong thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1965 – 1966)

  Phường Tân Thịnh

   

  x

   

   

  x

  150/QĐ-UBND

  Ngày 20/01/2014

  19.

  Địa điểm ghi công của quân và dân thành phố Thái Nguyên tại cầu Gia Bẩy (17/10/1965) trong thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ

  Phường Hoàng Văn Thụ

  x

   

   

  x

  150/QĐ-UBND

  Ngày 20/01/2014

  20.

  Đền Cột Cờ

  Phường Trưng Vương

  x

   

   

  x

  1573/QĐ-UBND

  Ngày 21/7/2014

  21.

  Đền Rừng Bần

  xã Lương Sơn

  x

   

   

  x

  1573/QĐ-UBND

   Ngày 21/7/2014

  22.

  Chùa Y Na

  xã Tân Cương

  x

   

   

  x

  1573/QĐ-UBND

   Ngày 21/7/2014

  VIII. Huyện Võ Nhai (9 di tích)

  •  

  Khu di tích Khảo cổ học thời đại đồ đá cũ ở Thần Sa

  xã Thần Sa

   

  KCH

  x

   

  147/VH-QĐ

  Ngày 24/12/1982

  •  

  Địa điểm thành lập Đội cứu quốc quân II ngày 15/9/1941

  xã Tràng Xá

  x

   

  x

   

  3211-QĐ/BT

   Ngày 12/12/1994

  •  

  Hang Phượng Hoàng, hang và suối Mỏ Gà

  xã Phú Thượng

   

  TC

  x

   

  3211-QĐ/BT

   Ngày 12/12/1994

  •  

  Hang Sa Khao

  xã Phú Thượng

   

  TC

  x

   

  4504/QĐ-BVHTTDL Ngày 22/12/2010

  •  

  Địa điểm thành lập chi bộ Đảng huyện Võ Nhai 

  xã Phú Thượng

  x

   

   

  x

  370/QĐ–UBND

  Ngày 28/02/2007

   

  •  

  Địa điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở làng Vang

  xã Liên Minh

   

  x

   

   

  x

  238/QĐ–UBND

  Ngày 03/02/2009

  •  

  Địa điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm tổ Đảng

  xã Dân Tiến

   

  x

   

   

  x

  239/QĐ–UBND

  Ngày 03/02/2009

  •  

  Hang Huyện.

  xã Tràng Xá

   

   

  TC

   

  x

  2586/QĐ–UBND

  Ngày 13/10/2009

  •  

  Nơi thành chính quyền cách mạng huyện Võ Nhai

  xã La Hiên

   

  x

   

   

  x

  154/QĐ-UBND

  Ngày 20/01/2014

  IX.  Thị xã Sông Công (4 di tích)

  1

  Chùa Bá Xuyên

  Phường Lương Châu

  x

   

   

  x

  10/QĐ–UBND

  Ngày 04/01/2007

  2

  Đền Mẫu

  Phường Phố Cò

   

  x

   

   

  x

  2782/QĐ–UBND

  Ngày 16/11/2008

  3

  Đình, Chùa Bá Vân

  Xã Bình Sơn

  x

   

   

  x

  597/QĐ–UBND

  Ngày 28/3/2012

  4.

  Chùa Bách Quang

  Phường Bách Quang

  x

   

   

  x

  1575/QĐ-UBND

  Ngày 21/7/2014

                   

   

  (1): Số liệu danh mục di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh xếp hạng quốc gia, cấp tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố, thị xã  quản lý tính đến thời điểm tháng 10 năm 2014.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Phụ lục 3

  DANH MỤC DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HOÁ VÀ DANH LAM THẮNG CẢNH CHƯA XẾP HẠNG

  GIAO CHO CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN QUẢN LÝ 2

  (Kèm theo Quyết định số: 48/2014/QĐ -UBND ngày 11 tháng 11 năm 2014

  của UBND tỉnh Thái Nguyên)

   

  TT

  TÊN DI TÍCH

  ĐỊA ĐIỂM

  LOẠI HÌNH

  • HUYỆN ĐẠI TỪ

   

  Lịch sử

  DLTC

   

              Xã An Khánh

   

   

   

  •  

  1. Địa điểm đóng quân của Bộ Tư lệnh khu Việt Bắc

  xóm An Thanh và An Bình

  x

   

  •  

  2. Địa điểm nơi đặt trại An dưỡng đường

  xóm Đầm

  x

   

  •  

  3. Địa điểm Xưởng quân giới

  xóm An Bình

  x

   

  •  

  4. Nền đình làng Ngò

  xóm Ngò

  x

   

  •  

  5. Miếu Bà

  xóm Đạt

  x

   

  •  

  6. Địa điểm bắn máy bay Pháp

  xóm Ngò

  x

   

  •  

  7. Nền đình làng Đạt

  xóm Đạt

  x

   

  •  

  8. Nền đình làng Sòng

  xóm Sòng

  x

   

   

  Xã Bản Ngoại

   

   

   

  •  

  1. Đình Ninh Giang (còn nhiều đồ thờ có giá trị)

  xóm Ninh Giang

  x

   

  •  

  2. Đền Cao Khản (Đền Bờ Sông)

  xóm Cao Khản

  x

   

  •  

  3. Địa điểm Dốc Vai Cày

  xóm Phú Hạ

  x

   

   

              Xã Bình Thuận

   

   

   

  •  

  1. Nền đình làng Bình Khang (còn 02 Sắc phong thời nhà Nguyễn)

  xóm Bình Khang

  x

   

  •  

  2. Nền đình Quảng Vũ

  xóm Đình

  x

   

   

             Xã Cát Nê

   

   

   

  •  

  1. Địa điểm đặt trạm giao liên

  xóm Đồng Gốc

  x

   

  •  

  2. Gò Ông Táo

  Đội 3

  x

   

  •  

  3. Địa điểm khu vực Đá Chồng

   

  x

   

  •  

  4. Địa điểm máy bay Mỹ rơi

  xóm Thậm Thình

  x

   

  •  

  5. Nghè San

  xóm La Lang

  x

   

  •  

  6. Nền đình Cát Nê

  xóm Đình

  x

   

  •  

  7. Nền chùa Cát Nê

  xóm Đìn

  x

   

   

              Xã Cù Vân

   

   

   

  •  

  1. Nền đình làng Vải

  xóm Vải

  x

   

  •  

  2. Địa điểm Núi Pháo

  xóm Đồng Đa

  x

   

  •  

  3. Hồ và núi Phượng Hoàng

  xóm Bắc Máng

   

  x

  •  

  4. Địa điểm Trường Quân chính 1947

  xóm Bắc Máng

  x

   

   

               Xã Đức Lương

   

   

   

  •  

  1. Đồi ông Giáp

  xóm Na Muồng

  x

   

  •  

  2. Địa điểm nhà in báo Vệ quốc quân

  xóm Nhất Quyết

  x

   

  •  

  3. Địa điểm cơ quan khu uỷ Liên khu 1

  xóm Nhất Quyết

  x

   

  •  

  4. Đình Na Ca

  xóm Đồng Mon

  x

   

  •  

  5. Nền đình Na Quảng

  xóm Nhất Quyết

  x

   

  •  

  6. Địa điểm Đại hội Trung ương Đoàn

  xóm Cây Quýt

  x

   

   

              Xã Hà Thượng

   

   

   

  •  

  1. Nền đình Khuôn Lình

  xóm Khuôn Lình

  x

   

  •  

  2. Đình Khe Chuối

  xóm Khe Chuối

  x

   

   

              Xã Hoàng Nông

   

   

   

  •  

  1. Địa điểm ở làm việc của văn phòng Bộ Tổng Việt Minh

  xóm Hưu

  x

   

  •  

  2. Nền nhà cơ quan cục quân huấn

  xóm Đồng Khuân

  x

   

  •  

  3. Nơi ở làm việc cơ quan báo Sự Thật

  xóm Hưu

  x

   

  •  

  4. Nhà ông Phùng Kim Thắng

  xóm Đồng Khuân

  x

   

  •  

  5. Địa điểm Cầu Đá

  xóm Cầu Đá

  x

   

  •  

  6. Địa điểm Đầm Cầu

  xóm Đầm Cầu

  x

   

  •  

  7. Nơi ở, làm việc của Kỹ thuật phòng không TW

  xóm Đồng Khuân

  x

   

   

               Xã Hùng Sơn

   

   

   

  •  

  1. Địa điểm Thành cổ Đại Từ

  xóm Trung Hoà

  x

   

   

              Xã Na Mao

   

  x

   

  •  

  1. Địa điểm cầu Hoàn

  xóm Cầu Hoàn

  x

   

  •  

  2. Nơi ở làm việc của cục quân huấn

  xóm Cầu Hoàn

  x

   

  •  

  3. Địa điểm ở và làm việc của trường sỹ quan quân đội

  xóm Văn Minh

  x

   

  •  

  4. Địa điểm diễn ra lễ mít tinh công bố thành lập Viện nghiên cứu khoa học kỹ thuật Bưu điện truyền thanh (1967)

  xóm Cầu Hoàn.

  x

   

   

              Xã Minh Tiến

   

  x

   

  •  

  1. Nền đình làng Cướm

  xóm Lưu Quang

  x

   

  •  

  2. Địa điểm Quán Ông Già

  xóm Trung Tâm

  x

   

  •  

  3. Nhà ông Lương văn Thứ

  xóm Lưu Quang

  x

   

  •  

  4. Địa điểm phân Xưởng quân giới Hoàng Hữu Nam

  xóm Nà Doọc

  x

   

  •  

  5. Đia điểm Nà Hoi

  xóm Nà Hoi

  x

   

  •  

  6. Nền Lán Bác Hồ

  xóm Khuổi Rịa

  x

   

  •  

  7. Chùa Bắc Lãm

  xóm Lưu Quang

  x

   

   

              Xã Mỹ Yên

   

   

   

  •  

  1. Nền nhà Hội trường Hội Văn nghệ Việt Nam

  xóm Kỳ Linh (xóm Chòi)

  x

   

  •  

  2. Địa điểm làm việc của Viện bào chế TW

  xóm Việt Yên

  x

   

  •  

  3. Địa điểm ở, làm việc của Xưởng quân giới

  xóm Tân Yên

  x

   

  •  

  4. Địa điểm Cục quân nhu

  xóm Kỳ Linh

  x

   

  •  

  5. Đoạn Suối Cầu Hu

  xóm Cao

  x

   

  •  

  6. Thắng cảnh suối Bom Bom

  xóm La Hang

   

  x

  •  

  7. Nhà ông Hà Quang Ánh

  xóm Cao

  x

   

  •  

  8. Nơi ở, làm việc của Quân y xá Trần Quốc Toản

  xóm Cao Chùa

  x

   

  •  

  9. Nhà ông Dương Văn Nhạc

  xóm Tân Yên

  x

   

  •  

  10. Nhà ông Trần Văn Đỗ

  xóm Cao

  x

   

  •  

  11. Địa điểm nơi ở, làm việc của Viện quân y

  xóm La Hang

  x

   

  •  

  12. Đồi Hoàng Ngân

  xóm La Yếu

  x

   

  •  

  13. Đồi Phong tướng

  xóm La Hang

  x

   

  •  

  14. Địa điểm Trường Nguyễn Văn Trỗi

  xóm Đồng Phiêng

  x

   

   

              Xã La Bằng

   

   

   

  •  

  1. Địa điểm La Cút

  xóm La Cút

  x

   

  •  

  2. Địa điểm chòi Đầm Then

  xóm Đồng Đình

  x

   

  •  

  3. Địa điểm xóm Miền Núi

  xóm Miền Núi

  x

   

  •  

  4. Địa điểm Xưởng quân giới

  xóm Kẹm

  x

   

  •  

  5. Địa điểm khu Na Mò

  xóm Đồng Đình

  x

   

  •  

  6. Bãi Đồng Đình

  xóm Đông Đình

  x

   

  •  

  7. Địa điểm nơi ở và làm việc của Cục tình báo

  xóm Đồng Tiến

  x

   

   

              Xã Lục Ba

   

   

   

  •  

  1. Địa điểm máy bay Pháp ném bom

  xóm Đồng Âm, Đồng Muối

  x

   

   

              Xã Tân Thái

   

   

   

  •  

  1. Hồ Núi Cốc

   

   

  x

  •  

  2. Địa điểm Trung ương Đảng chọn mở lớp học

  xóm Đồng Tiến

  x

   

  •  

  3. Địa điểm máy bay Mỹ rơi

  xóm Đồng Hồng

  x

   

  •  

  4. Địa điểm trường Trung cao cấp Bộ quốc phòng ở làm việc

  xóm Soi Mít

  x

   

  •  

  5. Đền Thác Vàng (Đền Bà)

  xóm Thác Vàng

  x

   

  •  

  6. Địa điểm khu di tích Đề Nguyễn

  xóm Thổ Hồng

  x

   

   

              Xã Tiên Hội

   

   

   

  •  

  1. Chùa Tiên Hội

  xóm Lập Mỹ.

  x

   

  •  

  2. Đình Trung Na

  xóm Trung Na

  x

   

  •  

  3. Nền đình Tiên Tả

  xóm Lập Mỹ

  x

   

  •  

  4. Nền đình Yên Bình

  xóm Yên Bình

  x

   

   

              Thị trấn Đại Từ

   

   

   

  •  

  1. Địa điểm Gò Đồn

  xóm Phố Chợ

  x

   

  •  

  2. Địa điểm mộ liệt sĩ Lôi Văn Nghiêu, nghĩa trang huyện Đại Từ

   

  x

   

   

              Xã Phục Linh

   

   

   

  •  

  1. Nền đình làng Khiu

  làng Khiu

  x

   

  •  

  2. Địa điểm mộ ông Hà Văn Thứ

  xóm Mận Lược

  x

   

  •  

  3. Đền làng Cẩm

  Làng Cẩm.

  x

   

  •  

  4. Địa điểm di tích: Mỏ than làng Cẩm

   

  x

   

   

             Xã Phú Xuyên

   

   

   

  •  

  1. Địa điểm Hội trường diễn ra 3 Đại hội: Công đoàn, Thanh niên, Phụ nữ

  xóm Tân Lập

  x

   

  •  

  2. Thắng cảnh cây đa đôi

  xóm Quyên

   

  x

  •  

  3. Hồ Vai Bành

  xóm Mẫn

   

  x

  •  

  4. Địa điểm dốc Vai Cày

  xóm Đồng Giang

  x

   

  •  

  5. Cầu Trà

  xóm Chuông

  x

   

  •  

  6. Địa điểm ở và làm việc của Xưởng cơ khí Minh Khai

  xóm Tân Lập

  x

   

  •  

  7. Chùa Đài

  xóm Quyên

  x

   

  •  

  8. Địa điểm Nha Bưu điện ở và làm việc

  xóm Mẫn

  x

   

  •  

  9. Địa điểm Ban giao thông TW ở và làm việc

  xóm Quyên

  x

   

   

              Xã Phú Thịnh

   

   

   

  •  

  1. Địa điểm Cầu Tràn

  xóm Đầu Cầu

  x

   

  •  

  2. Địa điểm Gò Đồn

  xóm Hùng Cường

  x

   

  •  

  3. Địa điểm mở lớp Bình dân học vụ

  xóm Phú Thịnh

  x

   

  •  

  4. Địa điểm thành lập Trạm xá Dân lập

  xóm Phố Minh

  x

   

  •  

  5. Địa điểm ghi dấu tội ác của thực dân Pháp ném bom

  xóm Hùng Cương

  x

   

   

              Xã Phú Cường

   

  x

   

  •  

  1. Địa điểm diễn ra Hội nghị toàn quân

  xóm Chiềng.

  x

   

  •  

  2. Địa điểm thực dân Pháp nhảy dù

  xóm Khuôn Thông

  x

   

  •  

  3.Địa điểm nơi diễn ra trận đánh Nhật tại dốc đình Ao Sen

  xóm Bản Luông

  x

   

   

              Xã Phúc Lương

   

   

   

  •  

  1. Đát Quận Công

  xóm Cây Thống.

   

  x

  •  

  2. Nơi đặt cơ sở in Báo Quân đội Nhân dân

  xóm Mon Đỏ

  x

   

   

              Xã Ký Phú

   

  x

   

  •  

  1. Nền đình Ký Phú

  xóm Gi

  x

   

   

              Xã Khôi Kỳ

   

   

   

  •  

  1. Nhà ông Dương Văn Cường

  xóm Phú Nghĩa

  x

   

  •  

  2. Hồ Đoàn Uỷ

  xóm La Phác

  x

   

  •  

  3. Đình Sơn Mè

  xóm Sơn Mè

  x

   

  •  

  4. Đền La Phác

  xóm La Phác

  x

   

  •  

  5. Nền đình Văn Giáp

  xóm Đức Long

  x

   

   

               Xã Yên Lãng

   

   

   

  •  

  1. Đồi Gò Chè

  xóm Đồng Măng

  x

   

  •  

  2. Địa điểm: Dốc Đèo Khế, xóm Đèo Khế, nền đình, chùa Văn Lãng

  xóm Phố Yên Lãng

  x

   

  •  

  3. Nhà ông Nguyễn Văn Hon

  xóm Đồng Măng

  x

   

  •  

  4. Nhà ông Nguyễn Văn Chung, rừng Mạ Mải

  xóm Đồng Măng

  x

   

  •  

  5. Nhà ông Nông Đình Phúc, và nhà ông Bá Tân

  xóm Giữa

  x

   

  •  

  6. Nhà ông Trần Quốc Tuấn

  xóm Đồng Ao

  x

   

  •  

  7. Địa điểm phố và chợ Văn Lãng

  phố Văn Lãn

  x

   

  •  

  8. Nhà ông Nguyễn Văn Chú, Chu Văn Mão, Nguyễn Thị Son

  xóm Cây Thị

  x

   

  •  

  9. Hang Nung

  xóm Cây Hồng

   

  x

  •  

  10.Địa điểm Nhà in Việt Hưng

  xóm Đồng Ao

  x

   

   

              Xã Văn Yên

   

   

   

  •  

  1. Địa điểm Trường Đại học Tổng hợp ở, làm việc

  xóm Dưới

  x

   

  •  

  2. Địa điểm máy bay rơi

  xóm Bầu

  x

   

  •  

  3. Chùa Am

  xóm Bậu

  x

   

   

              Xã Vạn Thọ

   

   

   

  •  

  1. Nền đình Tràng Dương

  xóm Tràng Dương

  x

   

  •  

              Xã Quân Chu

   

   

   

  •  

  1. Đền Quân Chu

  xóm Đền

  x

   

  •  

  2. Địa điểm đóng quân của Nhà máy Z131

  xóm Hoà Bình

  x

   

  • HUYỆN ĐỊNH HOÁ
  •  
  •  

            Xã Bảo Cường

   

   

   

  •  

  1. Nhà ông Ma Đình Tương

   

  xóm Thâm Tí

  x

   

   

              Xã Điềm Mặc

   

   

   

  •  

  1. Nhà ông Nguyễn Văn Lá

  xóm Đồng Mụa

  x

   

  •  

  2. Nơi ở làm việc của Hội Phụ nữ Việt Nam

  xóm Thẩm Dọc

  x

   

  •  

  3. Nhà ông Nông Đình Lăng

  xóm Bản Bắc

  x

   

  •  

  4. Nền Nhà làm việc của đồng chí Võ Nguyên Giáp

  xóm Bản Giáo

  x

   

  •  

  5. Hầm của đồng chí Võ Nguyên Giáp

  xóm Khẩu Hấu

  x

   

  •  

  6. Nền Nhà họp của Bác Hồ

  xóm Khẩu Goại

  x

   

  •  

  7. Nhà bà Phùng Thị Vân

  xóm Phụng Hiển

  x

   

   

              Xã Phú Tiến

   

   

   

  •  

  1. Nền Nhà hội trường của Cục quân nhu

  thôn Đậu

  x

   

   

              Xã Phượng Tiến

   

   

   

  •  

  1. Nơi đặt cơ quan Khánh tiết của TW

  xóm Nà Lang

  x

   

  •  

  2. Địa điểm chọn Định Hoá làm ATK của TW

  xóm Lợi A

  x

   

  •  

  3. Địa điểm Hội nghị quân sự bảo vệ ATK (lần 4)

  xóm Lợi A

  x

   

  •  

  4. Địa điểm Nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ

  xóm Pải

  x

   

  •  

  5. Địa điểm thành lập trường Chính trị quân s

  xóm Nà Lang

  x

   

  •  

  6. Địa điểm công binh xưởng Trần Phú

  xóm Pải

  x

   

   

            Xã Phúc Chu

   

   

   

  •  
  • Nhà ông Liêu Văn Đặng

  xóm Xuân Lạc

  x

   

   

              Xã Linh Thông

   

   

   

  •  

  1. Nhà ông Lưu Đình Lạ

  xóm Bản Lại

  x

   

  •  

  2. Nhà ông Phan Thanh Tích

  xóm Nà Yếu

  x

   

  •  

  3. Nền lán Nà Linh

  xóm Nà Linh

  x

   

   

              Xã Lam Vỹ

   

   

   

  •  

  1. Địa điểm Cục quân khí Bộ quốc phòng ở làm việc

  xóm Phiêng Há

  x

   

   

              Xã Sơn Phú

   

   

   

  •  

  1. Hòn đá, nơi Bác Hồ từng nghỉ chân

  xóm Sơn Vinh

  x

   

  •  

  2. Địa điểm để xe ô tô của Bác Hồ ở

  xóm Sơn Vinh

  x

   

  •  

  3. Nhà ông Ma Tử Vượng

  xóm Sơn Vinh

  x

   

  •  

  4. Nền nhà Hội Trường TW Đảng 

  xóm Sơn Đầu

  x

   

  •  

  5. Địa điểm Đài Tiếng nói Việt Nam

  xóm Trường Sơn

  x

   

  •  

  6. Địa điểm cơ quan Cục quân huấn

  xóm Lương Bình

  x

   

  •  

  7. Nhà ông Trần Đình Sinh

  xóm Sơn Đầu

  x

   

  •  

  8. Địa điểm di tích Kho hậu cần

  xóm Bản Hin

  x

   

  •  

  9. Địa điểm đồi Thẩm Chặm

  xóm Sơn Đầu

  x

   

   

              Xã Định Biên

   

   

   

  •  

  1. Địa điểm cơ quan Cục quân nhu

  xóm Nà To

  x

   

  •  

  2. Hầm, nền nhà của cơ quan Cục truyên truyền 

  Bản Vệ

  x

   

  •  

  3. Nền nhà, hầm xuyên núi của đồng chí Nguyễn Chí Thanh

  xóm Thẩm Tắng

  x

   

  •  

  4. Nền Hội trường, hầm của đồng chí  Hoàng Văn Thái

  xóm Đồng Đau

  x

   

  •  

  5. Hầm, nền nhà cơ quan Cục Chính trị QĐND Việt Nam

  xóm Đồng Rằm

  x

   

  •  

  6. Nền nhà máy A4

  xóm Noong Nia

  x

   

  •  

  7. Nền chùa Linh Trà (còn bia cổ và chân kê)

  xóm Làng Quặng

  x

   

  •  

  8. Địa điểm cơ quan Cục quân y

  xóm Khau Diều

  x

   

   

              Xã Bảo Linh

   

   

   

  •  

  1. Nền Nhà máy quân giới

  xóm Bản Thoi

  x

   

  •  

  2. Văn phòng Bộ Tổng tham mưu và cơ quan địch vận

  xóm A Nhì

  x

   

   

              Xã Bình Yên

   

   

   

  •  

  1. Nhà ông Ma Khắc Thoi

  xóm Khang Hạ

  x

   

  •  

  2. Hầm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

  xóm Thẩm Đưa

  x

   

  •  

  3. Hố bom giặc Pháp ném bom năm 1950

  xóm Thẩm Dộc

  x

   

   

              Xã Bình Thành

   

   

   

  •  

  1. Nhà ông La Tiến Tân

  xóm Đồng Vượng

  x

   

  •  

  2. Nhà ông La Công Đường

  xóm Đồng Vượng

  x

   

  •  

  3. Nhà ông La Tiến Trọng

  xóm Bản Là

  x

   

  •  

  4. Nhà ông Ma Khánh Bìn

  xóm Thẩm Hẩn

  x

   

  •  

  5. Nhà ông Ma Khánh Tư

  xóm Thẩm Hẩn

  x

   

   

              Xã Bộc Nhiêu

   

   

   

  •  

  1. Đồi Khẩu Chùa

  xóm Chú

  x

   

  •  

  2. Địa điểm cơ quan Cục dân quân

  xóm Dịn

  x

   

  •  

  3. Địa điểm đặt Xưởng in I cục bản đồ

  xóm Dạ Một

  x

   

  •  

  4. Địa điểm Xưởng may 10 Cục quân nhu

  xóm Lạc Nhiêu

  x

   

  •  

  5. Địa điểm đúc huân huy chương Bộ quốc phòng ở đồi Na Tý

  xóm Thẩm Chè

  x

   

   

              Xã Trung Lương

   

   

   

  •  

  1. Nhà ông Nguyễn Văn Sạch

  xóm Lịch Đàm

  x

   

  •  

  2. Nhà ông Nguyễn Văn Vóc

  xóm Lịch Đàm

  x

   

  •  

  3. Nhà ông Nguyễn Văn Nước

  xóm Nà Nạn

  x

   

  •  

  4. Hang Thắm

  xóm Nà Guồng

  x

   

  •  

  5. Địa điểm đình Lương Trung

  xóm Cầu Đá

  x

   

  •  

  6. Nơi họp hội nghị tuyên dương các anh hùng toàn quân

  xóm Khuẩn Hấu

  x

   

  •  

  7. Địa điểm bắn máy bay giặc Pháp rơi

  xóm Tân Tiến

  x

   

  •  

  8. Nơi đóng quân của Xưởng quân giới

  xóm Hồng Hoàng

  x

   

  •  

  9. Nơi đóng quân của cơ quan Cục Thông tin

  xóm Khuôn Giàng

  x

   

  •  

  10. Nhà ông Đinh Ngọc Hậu

  xóm Nà Nạn

  x

   

   

              Xã Đồng Thịnh

   

   

   

  •  

  1. Nơi diễn tập đánh trận đánh Điện Biên Phủ

  xóm Bản Soi

  x

   

  •  

  2. Địa điểm nhà máy quân giới K77

  xóm Đồng Làn

  x

   

  •  

  3. Nền nhà máy in Báo Vệ quốc quân

  xóm Bản Búc

  x

   

   

              Xã Trung Hội

   

   

   

  •  

  1. Nền Hội trường - đình làng Mố

  làng Mố

  x

   

   

              Xã Thanh Định

   

   

   

  •  

  1. Nền nhà và hầm xuyên núi ở đồi Khẩu Quắc

  xóm Đồng Chùa

  x

   

  •  

  2. Nền hội trường, nơi ở làm việc của đồng chí Văn Tiến Dũng

  xóm Nà Mao

  x

   

  •  

  3. Nền nhà in báo Vệ quốc quân

  xóm Bản Cái

  x

   

  •  

  4. Địa điểm phổ biến chương trình hành động của Việt Minh

  xóm Nà Mao

  x

   

  •  

  5. Nền Hội trường Tổng quân uỷ

  xóm Nà Leẹng

  x

   

   

              Xã Tân Dương

   

   

   

  •  

  1. Địa điểm cơ quan Cục quân pháp

  xóm Tân Tiến

  x

   

   

              Xã Quy Kỳ

   

   

   

  •  

  1. Nhà ông Lô Đức Lệnh

  xóm Khuôn Nhà

  x

   

  •  

  2. Hầm của đồng chí Võ Nguyên Giáp

  xóm Gốc Hồng

  x

   

  •  

  3. Địa điểm đặt cơ sở in Báo Sự Thật (Báo Nhân Dân ngày nay)

  xóm Khuôn Nhà

  x

   

  •  

  4. Nhà ông Dương Quang Nhân

  xóm Khuôn Câm

  x

   

  •  

  5. Địa điểm cơ quan Cục Thông tin ở, làm việc

  xóm Khuổi Tát

  x

   

  •  

  6. Di tích kho thóc Gốc Cuồng

  xóm Khuôn Câm

  x

   

  •  

  7. Nền nhà  Trường huấn luyện (Bộ Tổng tham mưu)

  xóm Hương Bảo

  x

   

  •  

  8. Dấu tích Xưởng quân giới

  xóm Tổng Củm

  x

   

   

              Xã Kim Sơn

   

   

   

  •  

  1. Căn cứ của Trung đoàn Thủ đô

  xóm Khuổi Hưng

  x

   

  •  

  2. Địa điểm làm việc của Cục Quân nhu

  xóm Khuổi Hưng

  x

   

   

              Xã Kim Phượng

   

   

   

  •  

  1. Địa điểm làm việc của Bộ Tổng tham mưu

  xóm Bản Lác

  x

   

   

               Xã Tân Thịnh

   

   

   

  •  

  1. Di tích chi nhánh Viện quân y 108 (Bộ quốc phòng) 

  xóm Thịnh Mỹ 2

  x

   

   

  III. HUYỆN ĐỒNG HỶ

   

              Xã Linh Sơn

   

   

   

  •  

  1. Làng Thanh Chử

  xóm Thanh Chử

  x

   

  •  

  2. Khu Bàn Cờ

  xóm Thanh Chử

  x

   

   

              Xã Hoá Thượng

   

   

   

  •  

  1. Hang Leo

  xóm Vải

  x

   

  •  

  2. Đình Tam Thái

  xóm Tam Thái

  x

   

  •  

  3. Đền Thác Thản

  xóm Việt Cường

  x

   

  •  

  4. Đình Cầu Nấm

  xóm Cầu Nấm

  x

   

   

              Xã Hoá Trung

   

   

   

  •  

  1. Núi Hang Cô

  xóm La Thông

  x

   

  •  

  2. Hang Mè Làng

  xóm La Thông

  x

   

  •  

  3. Đình La Đành

  xóm La Đành

  x

   

  •  

  4. Đình La Thông

  xóm La Thông

  x

   

   

              Xã Huống Thượng

   

   

   

  •  

  1. Đền Rắn (Đền Huống)

  xóm Già

  x

   

  •  

  2. Chùa Nóng

  xóm Cậy

  x

   

  •  

  3. Đền Nghè

  xóm Già

  x

   

  •  

  4. Hai hòn Đá thần

  xóm Trám

  x

   

  •  

  5. Đình làng Thông

  xóm Thông

  x

   

  •  

  6. Đình Huống Trung

  xóm Huống Trung

  x

   

  •  

  7. Nền Chùa Kim Hoa

  xóm Huống Trung

  x

   

   

              Xã Hợp Tiến

   

   

   

  •  

  1. Khu Cao Báng

  xóm Cao Bán

  x

   

  •  

  2. Bãi Bông

  xóm Bãi Bông

  x

   

  •  

  3. Công trường lắp ráp tên lửa

  xóm Bãi Bông

  x

   

   

              Xã Nam Hoà

   

   

   

  •  

  1. Trại Gai

  xóm Trại Gai

  x

   

  •  

  2. Xưởng chế tạo vũ khí Ba Cóc

  xóm Con Phượng

  x

   

   

              Xã Cây Thị

   

   

   

  •  

  1. Đình Trại Cau

  xóm Trại Cau

  x

   

  •  

  2. Núi Bù Cu

  xóm Núi Bù Cu

  x

   

  •  

  3. Đá Chằng

  xóm Suối Găng

  x

   

   

              Xã Hoà Bình

   

   

   

  •  

  1. Đình Đồng Cẩu

  xóm Đồng Cẩu

  x

   

  •  

  2. Đình Tân Đô

  xóm Tân Đô

  x

   

  •  

  3. Nhà bà Nguyễn Thị Tuyết

  Phố Hích.

  x

   

  •  

  4. Địa điểm phát hiện trống đồng

  xóm Trung Thành

  x

   

   

              Xã Văn Hán

   

   

   

  •  

  1. Đình Thịnh Đức

  xóm Thịnh Đức

  x

   

  •  

  2. Đình Hoà Khê

  xóm Hoà Khê

  x

   

  •  

  3. Đền Ngựa Trắng

  xóm Văn Hán

  x

   

  •  

  4. Đền Giao Thuỷ

  xóm Văn Hán

  x

   

  •  

  5. Đình Phả Lý

  xóm Phả Lý

  x

   

   

              Xã Khe Mo

   

   

   

  •  

  1. Đèo Khế

  xóm Long Giàn

  x

   

  •  

  2. Đình Khe Mo

  xóm Khe Mo

  x

   

   

              Thị trấn Chùa Hang

   

   

   

  •  

  1. Núi Voi

   

  x

   

  •  

  2. Đền Gốc Sảng

   

  x

   

   

              Thị trấn Trại Cau

   

   

   

  •  

  1.Hầm Địa đạo mỏ sắt Trại Cau

   

  x

   

   

              Xã Tân Long

   

   

   

  •  

  1.Đền Min

  xóm làng Mới

  x

   

   

              Xã Minh Lập

   

   

   

  •  

  1. Hang Le

  xóm Hang Le

  x

   

  •  

  2. Đền chúa Gốc Gạo

  xóm Cà Phê  

  x

   

   

             Xã Quang Sơn

   

   

   

  •  

  1. Căn cứ ATK- Quân khu I, thời kỳ chống Mỹ

  xóm Lân Tây và Bãi Cọ

  x

   

  •  

  2. Hội trường Hoàng Văn Thụ

  xóm Đồng Thu

  x

   

  •  

  3. Trường Phùng Chí Kiên

  xóm La Lây

  x

   

  •  

  4. Đình La Tản

  xóm Đồng Thu

  x

   

  •  

  5. Đình Xuân Quang

  xóm Xuân Quang

  x

   

  •  

  6. Địa điểm phát hiện trống đồng

  xóm Đồng Thu

  x

   

  IV. HUYỆN PHÚ LƯƠNG

   

              Thị trấn Đu

   

   

   

  •  

  1. Địa điểm thành lập cơ sở Đảng đầu tiên huyện Phú Lương

  tiểu khu Thái An

  x

   

  •  

  2. Bốn cây đa cổ thụ

  tiểu khu Thái An

  x

   

  •  

  3. Đền Đu

  tiểu khu Thái An

  x

   

  •  

  4. Đồn Đu

  tiểu khu Thai An

  x

   

  •  

  5. Cầu Thác Lở

  tiểu khu Thác Lở

  x

   

   

              Xã Động Đạt

   

   

   

  •  

  1. Nhà ông Hoàng Văn Kính và Lục Văn An

  làng Cạm

  x

   

  •  

  2. Cầu Lân

  xóm Cầu Lân

  x

   

  •  

  3. Nhà ông Phó Chương

  xóm Đồng Nghè

  x

   

  •  

  4. Đền Khuôn

  xóm Đồng Chằm

  x

   

  •  

  5. Nơi giặc Mỹ ném bom

  xóm Tân Lập

  x

   

   

              Xã Yên Đ

   

  x

   

  •  

  1. Hang Củm

  xóm Hin

  x

   

  •  

  2. Ao Noong

  xóm Hin

  x

   

  •  

  3. Đền Cấm

  xóm Gốc Vải

  x

   

  •  

  4. Đình Đá Mài

  xóm Đá Mài

  x

   

  •  

  5. Miếu Phủ Bà

  xóm Gốc Vải

  x

   

  •  

  6. Hang Thắm

  xóm Khe Nác

  x

   

  •  

  7. Địa điểm Khuôn Lồng - nơi Tổng Cục cung cấp mở lớp học huấn luyện cán bộ cung cấp đầu tiên

  xóm Hạ

  x

   

   

              Xã Cổ Lũng

   

   

   

  •  

  1. Địa điểm Lũng Lươn

  xóm Tân Long

  x

   

  •  

  2. Đình làng Ngói

  xóm Làng Ngói

  x

   

  •  

  3. Đình làng Đông

  xóm Làng Đông

  x

   

  •  

  4. Nền đình làng Phan

  xóm làng Phan

  x

   

  •  

  5. Nền chùa Cổ Lũng

  xóm Cổ Lũng.

  x

   

   

              Xã Hợp Thành

   

   

   

  •  

  1. Địa điểm đóng quân của Cục quân binh

  xóm Khuôn Lân

  x

   

  •  

  2. Địa điểm sơ tán của Trường Đại học Y khoa Hà Nội

  xóm Tiến Bộ

  x

   

  •  

  3. Nền Đình làng Nét

  xóm Tiến Bộ

  x

   

  •  

  4. Đình Làng Mới

  xóm Làng Mới

  x

   

  •  

  5. Nền đình Khuân Lân

  xóm Khuôn Lân

  x

   

  •  

  6. Nền đình Mãn Quang

  xóm Mãn Quang

  x

   

   

              Xã Ôn Lương

   

   

   

  •  

  1. Địa điểm đóng quân Cục Vận tải

  xóm Thâm Trung

  x

   

  •  

  2. Địa điểm đóng quân của Cục dân quâ

  xóm Bản Cái

  x

   

  •  

  3. Địa điểm thành lập châu Tiến Bộ

  xóm Na Tủn

  x

   

  •  

  4. Địa điểm đóng quân của Cục quân y

  xóm Thâm Toọng

  x

   

  •  

  5. Địa điểm Xưởng in Báo Quân du kích

  xóm Bản Cái

  x

   

  •  

  6. Địa điểm Xưởng quân giới

  xóm Nà Pặng

  x

   

  •  

  7. Địa điểm Khau Đồn

  xóm Khau Lai

  x

   

  •  

  8. Nền đình Khuôn Rang

  xóm Đầm Rum

  x

   

   

              Xã Phủ Lý

   

   

   

  •  

  1. Địa điểm đóng quân của Cục quân khí

  xóm Hiệp Hoà

  x

   

  •  

  2. Địa điểm Nhà in Báo Cứu quốc

  xóm Hiệp Hoà

  x

   

  •  

  3. Địa điểm đóng quân của Cục bản đồ

  xóm Na Mọn

  x

   

  •  

  4. Địa điểm đóng quân của Cục quân báo

  xóm Na Rau

  x

   

  •  

  5. Địa điểm lớp  học Quân chính kháng Nhật

  xóm Bản Eng

  x

   

  •  

  6. Địa điểm máy bay Pháp rơi

  xóm Đồng Chợ

  x

   

  •  

  7. Địa điểm phục kích đánh Pháp

  xóm Suối Đạo

  x

   

  •  

  8. Nền đình Làng Chúa

  xóm Bản Eng

  x

   

  •  

  9. Địa điểm đình Na Lãng

  xóm Na Lãng

  x

   

  •  

  10. Nền đình Na Biểu

  xóm Na Biểu

  x

   

   

              Xã Phú Đô

   

   

   

  •  

  1. Nền đình làng Cốc Lùng

  xóm Cốc Lùng

  x

   

  •  

  2. Bến đò Cốc Lùng

  xóm Cốc Lùng

  x

   

  •  

  3. Địa điểm máy bay Mỹ rơi

  xóm Phú Thọ

  x

   

  •  

  4. Đình làng Pháng

  xóm Làng Pháng

  x

   

  •  

  5. Hang đá

  xóm Phú Thọ

   

  x

   

              Xã Tức Tranh

   

   

   

  •  

  1. Đình Đồng Tâm

  xóm Đồng Tâm

  x

   

  •  

  2. Đền Ngoài Tranh

  xóm Ngoài Tranh

  x

   

  •  

  3. Đình- chùa Thông

  xóm Đồng Chùa

  x

   

  •  

  4. Miếu Thổ Công

  xóm Thâm Găng

  x

   

  •  

  5. Nền đình Đồng Tiến

  xóm Đồng Tiến

  x

   

  •  

  6. Chùa Bảo Tâm

  xóm Bãi Bằng

  x

   

  •  

  7. Đình Đồng Lường

  xóm Đồng Lường

  x

   

   

              Xã Vô Tranh

   

   

   

  •  

  1. Địa điểm đình Trên

  xóm Cây Sáo

  x

   

  •  

  2. Địa điểm phân viện 5

  xóm Làng Chiềng

  x

   

  •  

  3. Nền đình Dưới

  xóm Thống Nhất

  x

   

  •  

  4. Nền chùa Dưới

  xóm Thống Nhất

  x

   

  •  

  5. Nền chùa Lau

  xóm Cây Sáo

  x

   

  •  

  6. Nền đình Cầu Guốc

  xóm Việt Hưng

  x

   

  •  

  7. Đền Giáp Lươn

  xóm Trung Thành

  x

   

  •  

  8. Nền nghè làng Huyện

  xóm Đồng Quan

  x

   

  •  

  9. Địa điểm Xưởng quân giới Phan Bôi

  xóm Việt Hưng

  x

   

  •  

  10. Địa điểm trường quân y

  xóm Đồng Quan

  x

   

  •  

  11. Địa điểm Xưởng quân giới Hạ Bằng

  xóm Đồng Ben

  x

   

  •  

  12. Bến phà Minh Lý

  xóm Toàn Thắng

  x

   

  •  

  13. Địa điểm kho thóc kháng chiến của bà Trần Thị Vùn

  xóm Cầu Bình

  x

   

  •  

  14. Nhà bà Trần Thị Vùn

  xóm Cầu Bình

  x

   

  •  

  15. Địa điểm đền Bến Tàu

  xóm Toàn Thắng

  x

   

   

              Xã Yên Ninh

   

   

   

  •  

  1. Hang Thẳm Trà Pậu

  xóm Suối Bốc

  x

   

  •  

  2. Hang suối Vìn

  xóm Suối Bén

  x

   

  •  

  3. Địa điểm nền nhà Trạm giao tế TƯ

  xóm Yên Phú

  x

   

  •  

  4. Địa điểm nền nhà Phân viện 108

  xóm Đồng Kem

  x

   

  •  

  5. Đoạn đường cổ

  xóm Đồng Phủ 1

  x

   

   

              Xã Yên Trạch

   

   

   

  •  

  1. Nhà ông Nguyễn Thanh Lành

  xóm Đin Đeng

  x

   

  •  

  2. Nơi thành lập Bệnh viện Trung ương 108

  xóm Làng Nông

  x

   

  •  

  3. Hang Keo Cướm

  xóm Na Hiên

  x

   

  •  

  4. Hang Na Thỏi

  xóm Na Hiên

  x

   

  •  

  5. Hang Thắm Chậc

  xóm Đin Đeng

  x

   

  •  

  6. Nền nhà cơ quan Nha quân dược

  xóm Đin Đeng

  x

   

  •  

  7. Nền nhà cơ quan Z16- Cục Quân y

  xóm Làng Nông

  x

   

  •  

  8. Địa điểm nền nhà cơ quan Cục Quân y

  xóm Na Pháng

  x

   

  •  

  9. Nền đình Na Hiên

  xóm Na Hiên

  x

   

   

              Xã Yên Lạc

   

   

   

  •  

  1. Địa điểm Xưởng quân giới 242

  xóm ó và xóm Đồng Mỏ

  x

   

  •  

  2. Cây đa đồng Gió

  xóm Đồng Mỏ

  x

   

  •  

  3. Hang Muối

  xóm Đẩu

  x

   

  •  

  4. Hang Đồng Giẳng

  xóm Đẩu

  x

   

  •  

  5. Đền Đẩu

  xóm Đẩu

  x

   

  •  

  6. Hang Núi Chuông

  xóm Yên Thịnh

  x

   

  •  

  7. Hang Bồ Cuối

  xóm Phú Tiến

  x

   

  •  

  8. Bia đá Gò Đồn

  xóm Đồng Mỏ

  x

   

   

             Xã Phấn Mễ

   

   

   

  •  

  1. Nhà ông Lâm Thành Thái

  xóm Hái Hoa

  x

   

  •  

  2. Địa điểm Hội nghị Tỉnh uỷ Thái Nguyên họp phiên đầu tiên

  xóm Dốc Mấu 1

  x

   

  •  

  3. Địa điểm nhà ông Lâm Đình Lý

  xóm Hái Hoa

  x

   

  •  

  4.Địa điểm đồn Phấn Mễ

  xóm Mỹ Khánh

  x

   

  •  

  5. Nơi giặc Mỹ ném bom gây tội ác

  xóm Mỹ Khánh

  x

   

   

              Thị trấn Giang Tiên

   

   

   

  •  

  1. Đền Đá Xô

  phố Giang Trung

  x

   

  •  

  2. Địa điểm cầu và ngầm Giang Tiên

  phố Giang Tiên

  x

   

   

  Xã Sơn Cẩm

   

   

   

  •  

  1. Đình Thanh Trà

  xóm Thanh Trà

  x

   

  •  

  2. Địa điểm trận địa Pháo cao xạ E210

  xóm Đồng Xe

  x

   

  •  

  3. Nền chùa Thanh Trà

  xóm Thanh Trà

  x

   

  •  

  4. Đền Hiệp Lực

  xóm Hiệp Lực

  x

   

  •  

  5. Đền Bến Giềng

  xóm Bến Giềng

  x

   

  •  

  6. Đền Cửa Nghè

  xóm Cao Sơn

  x

   

  •  

  7. Đền Cao Sơn

  xóm Sơn Cẩm

  x

   

  •  

  8. Đền Cửa Ông

  xóm Cao Sơn.

  x

   

   

  V. HUYỆN PHÚ BÌNH

   

   

              Xã Bảo Lý

   

  x

   

  •  

  1. Nhà ông Ngọ Quang Lộc

  xóm Quyên

  x

   

  •  

  2. Địa điểm Xưởng quân giới Tỉnh đội Thái Nguyên chế tác đạn năm 1947

  xóm Quyên

  x

   

   

              Xã Dương Thành

   

   

   

  •  

  1. Nhà ông Đào Văn Quỳnh (nhà ông Quản Lư)

  xóm Phẩm

  x

   

  •  

  2. Nhà ông Dương Văn Mẫn

  xóm Giàng

  x

   

   

                          Xã Đồng Liên

   

   

   

  •  

  1. Đình Đồng Ao

  xóm Đồng Ao

  x

   

  •  

  2. Chùa Xuân Đám

  xóm Xuân Đám

  x

   

  •  

  3. Kè đá Gân

  xóm Đá Gân

  x

   

   

              Xã Điềm Thuỵ

   

  x

   

  •  

  1. Đình và chùa Thuần Pháp

  xóm Thuần Pháp

  x

   

   

              Xã Hà Châu

   

   

   

  •  

  1. Chùa Hà Châu

  xóm Sỏi

  x

   

  •  

  2. Đình Đông

  xóm Sỏi

  x

   

  •  

  3. Đình Hương Trúc

  xóm Táo Núi

  x

   

  •  

  4. Đình Hà Trạch

  xóm Trầm Hương

  x

   

  •  

  5. Chùa Hương Trúc

  xóm Táo Núi

  x

   

   

              Xã Hương Sơn

   

   

   

  •  

  1. Địa điểm: Dốc làng Đình Cả

  làng Cả

  x

   

  •  

  2. Đình Cả và đền thờ Mẫu

  làng Cả

  x

   

  •  

  3. Chùa La Sơ

  làng La Sơn

  x

   

   

              Xã Kha Sơn

   

   

   

  •  

  1. Địa điểm Bãi Đồng Dung (đồng Đèn - miếu Bà Cô)

  xóm Bình Định

  x

   

   

              Xã Tân Hoà

   

   

   

  •  

  1. Đình làng Ngò

  xóm Ngò

  x

   

  •  

  2. Chùa làng Vầu (chùa Bà Lẽ)

  xóm Vầu

  x

   

  •  

  3. Đình làng U

  xóm U

  x

   

  •  

  4. Miếu Vực Giảng

  xóm Vực Giảng

  x

   

   

              Xã Tân Thành

   

  x

   

  •  

  1. Địa điểm Ngã tư Đồng Ẩu

  xóm Đồng Bốn

  x

   

   

              Xã Tân Kim

   

  x

   

  •  

  1. Nền chùa Cao Báng (còn bia cổ thế kỷ XVIII)

  xóm Bờ La.

  x

   

   

              Xã Thanh Ninh

   

   

   

  •  

  1. Đình - Chùa Phao Thanh

  xóm Phao Thanh.

  x

   

   

              Xã Nhã Lộng

   

   

   

  •  

  1. Thành Phủ Phú Bình

  xóm Phố

  x

   

   

            Xã Nga My

   

  x

   

  •  
  • Đình và Điếm Sắc Nga My

  làng Nga My

  x

   

   

              Xã Úc Kỳ

   

   

   

  •  

  1. Nghè Sắc

  xóm Soi

  x

   

  •  

  2. Chùa Đầm (chùa Vẽ)

  xóm Đầm

  x

   

  •  

  3. Nghè Đầm

  Xóm Đầm

  x

   

   

               Xã Thượng Đình

   

   

   

  •  

  1. Địa điểm sản xuất thuốc súng

  xóm Đông Hồ

  x

   

  VI. HUYỆN PHỔ YÊN

   

   

               Xã Hồng Tiến

   

   

   

  •  

  1. Rừng thông Vân Dương

  thôn Vân Dương

  x

   

  •  

  2. Chùa Mồi

  xóm Chùa

  x

   

   

               Xã Đắc Sơn

   

  x

   

  •  

  1. Địa điểm Đồn Sơn Cốt

  xóm Đấp

  x

   

   

               Thị trấn Ba Hàng

   

   

   

  •  

  1. Nơi Bác Hồ về thăm chỉ đạo cải cách ruộng đất

  xóm Yên Ninh

  x

   

   

             Xã Trung Thành

   

  x

   

  •  

  1. Địa điểm di tích thôn Tứ Thịnh

  thôn Tứ Thịnh

  x

   

   

             Xã Đồng Tiến

   

   

   

  •  

  1. Đình Thanh Thù

  xóm 1 - Thanh Thù

  x

   

  •  

  2. Ga Phổ Yên (Ba Hàng)

  xóm Đại Kim

  x

   

  •  

  3. Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm sư đoàn 312, Bệnh viện 91

   

  x

   

   

              Xã Tân Phú

   

   

   

  •  
  • Địa điểm nhà ông Lê Văn Sâm

  xóm Trung Đình Lợi

  x

   

  •  
  • Nhà ông Ngô Thượng Son

  thôn Vân Trai

  x

   

   

              Xã Nam Tiến

   

   

   

  •  

  1. Đồi chùa Thông Hạc

  xóm Chùa

  x

   

  •  

  2. Chùa Hoàng Đàm

  xóm Hộ Sơn

  x

   

  •  

  3. Địa điểm nơi diễn ra chiến sự của nghĩa quân Đội Cấn

  xóm Đồi

  x

   

  •  

  4. Nhà ông Ký Sa

  thôn Hoàng Đàm

  x

   

  •  

  5. Địa điểm: Cây Gạo

  xóm Hộ Sơn.

  x

   

   

              Xã Thuận Thành

   

   

   

  •  

  1. Chùa Nghinh Phúc

  thôn Phù Lôi

  x

   

  •  

  2. Cầu Đa Phúc

  xóm Phú Thịnh

  x

   

   

              Xã Đông Cao

   

  x

   

  •  
  • Đồn Chã

  xóm Việt Hùng

  x

   

   

              Xã Phúc Thuận

   

  x

   

  •  

  1. Đồi Đội Cấn

  xóm Coong Lẹng

  x

   

  •  

  2. Địa điểm máy bay Mỹ rơi

  xóm Coong Lẹng

  x

   

   

             Xã Phúc Tân

   

  x

   

  •  

  1. Địa điểm kho vũ khí của Bộ quốc phòng

  xóm Đồng Đảng

  x

   

   

              Xã Thành Công

   

   

   

  •  

  1. Thác Cô Tiên

  xóm Tân Thành

   

  x

  •  

  2. Hồ Suối Lạnh

  xóm Na Nang

   

  x

   

             Xã Vạn Phái

   

   

   

  •  
  • Đồn Thác Nhái

  xóm Đồn

  x

   

  VII. HUYỆN VÕ NHAI

   

   

              Xã Cúc Đường

   

   

   

  •  

  1. Hang Lũng Ho

  xóm Trường Sơn

  x

   

  •  

  2. Địa điểm Bốt giặc Pháp

  xóm Trường Sơn

  x

   

   

              Xã Vũ Chấn

   

   

   

  •  

  1. Hang Thắm Bau

  xóm Na Cà

  x

   

  •  

  2. Hang Thắm Vài

  xóm Na Cà

  x

   

   

              Xã Thượng Nung

   

   

   

  •  

  1. Đình Thượng Nung

  xóm Trung Thành

  x

   

  •  

  2. Thác Dõm và động Bó Pha

  xóm Trung Thành

   

  x

  •  

  3. Hang Thắm Giáo

  xóm Tân Thành

   

  x

   

              Xã Sảng Mộc

   

   

   

  •  

  1. Động Thắm Luông

  xóm Nghinh Tác

   

  x

  •  

  2. Địa điểm Pò Đồn

  xóm Bản Chương

  x

   

  •  

  3. Đình Nghinh Tác

  xóm Nghinh Tác

  x

   

   

              Xã Thần Sa

   

   

   

  •  

  1. Đình Xuyên Sơn

  xóm Xuyên Sơn

  x

   

  •  

  2. Thác Mưa Rơi

  xóm Kim Sơn

  x

   

   

              Xã Bình Long

   

   

   

  •  

  1. Hang Châu

  xóm Lân Vang

  x

   

  •  

  2. Hang ốc

  xóm Lân Vang

  x

   

  •  

  3. Đình Trung

  xóm Nà Mìn

  x

   

  •  

  4. Nghè Sấu

  xóm Vãn

  x

   

  •  

  5. Hang bà Đầm

  xóm Diễn

   

  x

   

              Xã Phương Giao

   

   

   

  •  

  1. Nhà ông Giáp Hiến Tửu

  xóm Phú Trí

  x

   

  •  

  2. Di tích Lỗ Xanh

  xóm Xuất Tác

  x

   

  •  

  3. Hang Ngườm

  xóm Phương Giao

  x

   

  •  

  4. Hang Mỏ Nghiến

  xóm Xuất Tác

  x

   

  •  

  5. Hang Tối

  xóm Phương Giao

  x

   

  •  

  6. Hang Phiêng

  xóm Phương Giao

  x

   

   

              Xã Dân Tiến

   

   

   

  •  

  1. Nền đình Na Chế, Đồng Quán

  xóm Đồng Quán

  x

   

  •  

  2. Địa điểm núi Mỏ Yên

  xóm Đoàn Kết

  x

   

  •  

  3. Hang Nà Lạng

  xóm Thịnh Khánh

  x

   

  •  

  4. Nền nghè Mỏ Láo

  xóm Thịnh Khánh

  x

   

  •  

  5. Địa điểm xảy ra trận đánh của du kích Bắc Sơn

  xóm Đồng Quán

  x

   

  •  

  6. Suối Voi đầm

  xóm Đồng Chuối

   

  x

  •  

  7. Địa điểm xuất phát đánh đồn Tràng Xá

  xóm Đồng Quán

  x

   

  •  

  8. Hồ Quán Chẽ

  xóm Chẽ

   

  x

  •  

  9. Hang Nà Dào

  xóm Chẽ

   

  x

  •  

  10.Nền đình - chùa Hương Bá (bia cổ của chùa BTTN sưu tầm 2005)

  xóm Hương Bá

  x

   

   

              Xã Tràng Xá

   

   

   

  •  

  1. Núi lều

  xóm Đồng Mỏ

  x

   

  •  

  2. Làng Giữa

  xóm Cầu Nhọ

  x

   

  •  

  3. Cánh đồng mỏ

  xóm Đồng Mỏ

  x

   

  •  

  4. Địa điểm đồn Trang Xá

  xóm Đồng Gianh

  x

   

  •  

  5. Dốc Suối Vùn

  xóm Đồng Én

  x

   

  •  

  6. Địa điểm thành lập Hội phụ vận

  xóm Nà Đông

  x

   

  •  

  7. Nền đình Nà Bo

  xóm Nà Bo

  x

   

  •  

  8. Địa điểm Na Mọn, nơi đóng quân của xưởng quân giới

  xóm Thành Tiến

  x

   

  •  

  9. Nền đình Nà Đông

  xóm Nà Đông

  x

   

  •  

  10. Địa điểm cây Lọng

  xóm Nhân

  x

   

   

              Xã Liên Minh

   

   

   

  •  

  1. Địa điểm mở lớp học văn hoá của cán bộ giao liên

  xóm Ngọc Mỹ

  x

   

  •  

  2. Địa điểm lò rèn của cha con ông Triệu Tài Lâm

  xóm Nát

  x

   

   

              Xã La Hiên

   

   

   

  •  

  1. Hang Bụt

  xóm Cây Bòng

  x

   

   

              Xã Lâu Thượng

   

   

   

  •  

  1. Địa điểm trân đánh gốc Đa

  xóm La Hoá

  x

   

  •  

  2. Địa điểm trận đánh chặn 2 xe của địch

  xóm La Hoá

  x

   

  •  

  3. Đị điểm trận đánh Là Dương

  xóm Là Dương

  x

   

  •  

  4. Trận đánh dốc đất đỏ

  xóm Làng Hang

  x

   

  •  

  5. Địa điểm trận đánh gốc Si

  xóm La Mạ

  x

   

  •  

  6. Địa điểm trận đánh Lân Han

  xóm Lân Han

  x

   

  •  

  7. Địa điểm trại hàng binh

  xóm Lân Vầu và xóm La Hoá

  x

   

  •  

  8. Hang Lân Vầu

  xóm La Hoá

  x

   

  •  

  9. Hang Hút Cùng

  xóm La Hoá

  x

   

  •  

  10. Địa điểm nhà bà Hứa Thị Dòng

  xóm Là Dương

  x

   

  •  

  11. Địa điểm nhà bà Ngô Thị Yên

  xóm Là  Dương

  x

   

  •  

  12. Hang Chu Văn Tấn

  xóm La Hoá, làng Hàng

  x

   

  •  

  13. Địa điểm nhà bà Hoàng Thị Kiềng

  xóm Cây Hồng

  x

   

   

              Xã Phú Thượng

   

   

   

  •  

  1. Nền đình làng Mỏ Gà

  xóm Mỏ Gà

  x

   

  •  

  2. Nền đình Kim Bài

  xóm Na Phái

  x

   

  •  

  3. Nền chùa Đom

  xóm Phượng Hoàng

  x

   

  •  

  4. Khu căn cứ cách mạng Đồng Toong

  xóm làng Phật

  x

   

  •  

  5. Địa điểm bổt Quang Thái

  xóm Mỏ Gà

  x

   

  •  

  6. Địa điểm Nà Lom

  xóm Nà Kháo

  x

   

  •  

  7. Nhà ông Chu Đức Thịnh

  xóm Cao Lầm

  x

   

  •  

  8. Nền đình làng Phật

  xóm làng Phật

  x

   

  •  

  9. Quần thể hang đá ở giáp Cao Biền

  xóm Cao Biền

   

  x

   

             Thị trấn Đình Cả

   

   

   

  •  

  1. Đình đình Cả

  phố Đình Cả

  x

   

  •  

  2. Nền đình Công

  xóm Làng Lường

  x

   

  •  

  3. Địa điểm đồn điền POOCDIER

  xóm Tiền Phong

  x

   

  •  

  4. Địa điểm đồn Đình Cả

  xóm Trường Sơn

  x

   

  •  

  5. Địa điểm đèo Bắc

  xóm Cổ Rồng

  x

   

  VIII. THỊ XÃ SÔNG CÔNG

   

   

  Xã Bình Sơn

   

   

   

  •  

  1. Hồ Ghềnh Chè

  xóm Tiền Tiến

   

  x

  •  

  2. Chùa Xuân Đãng

  xóm Xuân Đãng

  x

   

  •  

  3. Nền đình Xuân Đãng

  xóm Xuân Đãng

  x

   

  •  

  4. Địa điểm Trường Sỹ quan lục quân Trần Quốc Tuấn

  xóm Bình Định

  x

   

  •  

  5. Địa điểm thành nhà Mạc

  xóm Lát Đá

  x

   

  •  

  6. Địa điểm máy bay Mỹ bị bắn rơi

  xóm Tiền Tiến

  x

   

   

  Phường Lương Châu

   

   

   

  •  

  1. Địa điểm Bãi Soi Dâu

  xóm 6

  x

   

   

  Phường Mỏ Chè

   

   

   

  •  

  1. Địa điểm Đồi Khởi nghĩa

  xóm An Châu

  x

   

  •  

  2. Nơi ở và làm việc của Bệnh viện 108

  xóm Bên

  x

   

   

  Xã Tân Quang

   

   

   

  •  

  1. Đình và nền chùa Tân Yên

  làng Cả

  x

   

  •  

  2. Nghè Khu Đong

  xóm Khu Yên

  x

   

   

  Xã Bá Xuyên

   

   

   

  •  

  1. Chùa Phi Đơn

  xóm La Cảnh

  x

   

   

  Phường Thắng Lợi

   

   

   

  •  

  1. Chùa Thượng

  xóm Vượng

  x

   

  •  

  2. Địa điểm trận đánh Pháp ở Cây Trâm

  xóm Tán

  x

   

  •  

  3. Nền đình Lợi Xá

  xóm Tán

  x

   

   

              Phường Cải Đan.

   

   

   

  •  

  1. Đền Bãi Trại

  xóm Phố Cò III

  x

   

  •  

  2. Chùa Cải Đan

  xóm Gáo

  x

   

  •  

  3. Địa điểm Rừng Thu Quang

  xóm Thu Quang

  x

   

  •  

  4. Địa điểm Bến Níp

  xóm Thu Quang

  x

   

  •  

  5. Địa điểm Đồi Sa

  xóm Khuynh Thạch.

  x

   

   

              Xã Vinh Sơn

   

  x

   

  •  

  1. Địa điểm ghi dấu trận đánh giặc Pháp của dân quân du kích tại Bến Ní

  xóm Vinh Quang

  x

   

  •  

  2. Hồ Núc Nác

  xóm Sơn Tía

   

  x

  •  

  3. Địa điểm máy bay Mỹ bị bắt rơi tại rừng Thu Quang

  xóm Vinh Quang

  x

   

  IX.  THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

   

   

             Phường Cam Giá

   

   

   

  •  

  1. Đền An Sơn

  xóm Núi

  x

   

  •  

  2. Đình làng Núi

  xóm Núi

  x

   

  •  

  3. Chùa làng Lau (chùa Kim Sơn)

  xóm Lau

  x

   

  •  

  4. Đình làng Lau

  xóm Lau

   

  x

   

   

              Phường Đồng Quang

   

   

   

  •  

  1. Nhà ông Nguyễn Ngọc Phụng, khu phố Tiến Thành 3

  Tổ 10

  x

   

  •  

  2. Đồi ông Đống

  phố Quang Sơn

  x

   

  •  

  3. Nền đình làng Rơm

  phố Tân Quang

  x

   

   

            Phường Trưng Vương

   

   

   

  •  

  1. Địa điểm sân vận động Thái Nguyên

   

  x

   

  •  

  2. Nhà khách Giao Tế

   

  x

   

   

            Phường Hoàng Văn Thụ

   

   

   

  •  

  1. Chùa Phù Liễn

   

  x

   

  •  

  2. Ngòi Cộc

  tổ 11

  x

   

  •  

  3. Đền Bến Than

  tổ 13

  x

   

  •  

  4. Cầu Bánh Dầy

  tổ 7

  x

   

  •  

  5. Nhà ông Chu Văn Tấn

  tổ 10

  x

   

  •  

  6. Địa điểm trận địa đồi Két Nước

  tổ 11E

  x

   

   

              Phường Túc Duyên

   

   

   

  •  

  1. Thành nhà Mạc

  xóm Soi

  x

   

  •  

  2. Chùa Đồng Mỗ

  xóm Chùa

  x

   

  •  

  3. Đình Đồng Mỗ

  xóm Soi

  x

   

  •  

  4. Nhà thờ họ Dân Tiến

  xóm Dân Tiến

  x

   

   

              Phường Phan Đình Phùng

   

   

   

  •  

  1.Đền Xương Rồng

   

  x

   

  •  

  2. Núi Cô Kê

  tổ 2, phố 1

  x

   

  •  

  3. Miếu Sơn Thần

  tổ 5, phố 7

  x

   

  •  

  4. Đền Bách Linh

  tổ 1, phố 5

  x

   

   

              Phường Gia Sàng

   

   

   

  •  

  1. Đền Túc Duyên

  tổ 8, phố 5

  x

   

  •  

  2. Nền đình làng Túc Duyên

  tổ 39, khối 5

  x

   

  •  

  3. Nền chùa Túc Duyên

  tổ 43, khối 5

  x

   

  •  

  4. Thành nhà Mạc thuộc khu vực Núi Tiện

   

  x

   

  •  

  5. Nền đình làng Trại Bầu,

  tổ 22, khối 3

  x

   

   

              Phường Quang Vinh

   

   

   

  •  

  1. Đền Mỏ Bạch

  phố 7

  x

   

  •  

  2. Nền chùa Quang Vinh, khu tập thể nhà máy điện (còn rùa đá lớn)

   

  x

   

  •  

  3. Đình Quyết Tiến

  xóm Quyết Tiến

  x

   

  •  

  4. Miếu Khách

  xóm Quyết Tiến

  x

   

   

              Phường Hương Sơn

   

   

   

  •  

  1. Đình - nghè Hương Sơn,

  xóm An Ninh

  x

   

  •  

  2. Chùa Hương Sơn, khối 1

  xóm An Ninh

  x

   

  •  

  3. Đồi Còi (Đồi thông Gang thép).

   

  x

   

   

              Phường Quang Trung

   

   

   

  •  

  1. Nền đình Cầu Tre

  tổ Thống Nhất 2

  x

   

  •  

  2. Đồi Yên Ngựa

  tổ 1, 2, 3.

  x

   

   

              Xã Tích Lương

   

   

   

  •  

  1. Đền Phố Hương

  xóm Trung Lương

  x

   

  •  

  2. Nền nghè xóm Hớ

  làng Tung

  x

   

  •  

  3. Nền nghè La Giang

  làng Tung

  x

   

  •  

  4. Nền nghè làng Trám

  xóm Trám

  x

   

  •  

  5. Nền Nghè La Đo

  làng Tung

  x

   

  •  

  6. Nền đình Tích Mễ

  làng Tung

  x

   

   

              Xã Lương Sơn

   

   

   

  •  

  1. Đình - Chùa Thuần Lương

  xóm Ngân

  x

   

  •  

  2. Nền Miếu Na Hoàng

  xóm Na Hoàng

  x

   

  •  

  3. Nền nghè Giáp Mới,

  xóm Sau

  x

   

  •  

  4. Nền đình - chùa Bần

  thôn Linh Sơn

  x

   

  •  

  5. Nền nghè Giáp Đông

   

  xóm Trước

  x

   

   

              Phường Tân Long

   

   

   

  •  

  1. Trận địa pháo phòng không

  tổ 27, phố 3

  x

   

  •  

  2. Địa điểm máy bay Mỹ rơi

  tổ 14

  x

   

   

              Xã Phúc Xuân

   

   

   

  •  

  1. Chùa Phúc Xuân

  xóm Chợ       

  x

   

   

              Xã Tân Cương

   

   

   

  •  

  1. Trường Du kích Lam Sơn

  xóm Guộc

  x

   

  •  

  2. Nơi thành lập đội quân DINA

  xóm Nam Hưng

  x

   

   

            Phường Thịnh Đán

   

   

   

  •  

  1. Đền Ao Sen

  tổ 13

  x

   

   

              Xã Quyết Thắng

   

   

   

  •  

  1. Địa điểm thành lập Đội Thanh niên xung phong tỉnh Bắc Thái

  xóm Cây Xanh

  x

   

  •  

  2. Nghè Đồng Giờ

  xóm Gò Móc

  x

   

  •  

  3. Nền Đình Trầm Long

  xóm Gò Móc

  x

   

  •  

  4. Nền Chùa làng Cả

  xóm Gò Móc

  x

   

  •  

  5. Nền Đình làng Già

  xóm Cây Xanh

  x

   

   

              Xã Phúc Trìu

   

   

   

  •  

  1. Mộ Tiến sĩ Đàm Chí

  xóm Chợ

  x

   

  •  

  2. Nhà thờ Tân Cương

  xóm Nhà Thờ

  x

   

  •  

  3. Nền Rừng chùa

   

  xóm Rừng Chùa

  x

   

   

             Phường Quan Triều

   

   

   

  •  

  1. Đồi 1.000

  tổ 18

  x

   

  •  

  2. Nhà máy điện Thái Nguyên.

   

  x

   

  •  

  3. Nền Miếu thờ mẹ Dương Tự Minh

  tổ 18

  x

   

  •  

  4. Nền Đình Quán Triều

  tổ 18

  x

   

  •  

              Phường Trung Thành.

   

   

   

  •  
  • Chùa Phố Hương

   

  x

   

   

              Phường Tân Thịnh

   

   

   

  •  

  1. Địa điểm cơ sở giao liên của Xứ uỷ Bắc Kỳ (Nhà ông Nguyễn Văn Quý và Nguyễn Thị Quế)

  xóm Phú Thái.

  x

   

   

            Phường Đồng Bẩm

   

   

   

  •  

  1. Đình - Đền Văn Thánh

  xóm Văn Thánh

  x

   

  •  

  2. Đình làng Đông

  xóm làng Đông

  x

   

  •  

  3. Thành nhà Mạc

  xóm Đồng Tâm

  x

   

  •  

  4. Địa điểm đồi nhà bà Nguyễn Thị Năm

  xóm Đồng Bẩm

  x

   

   

              Xã Cao Ngạn

   

   

   

  •  

  1. Đồi Gò Chè

  xóm Gò Chè

  x

   

  •  

  2. Đền Thác Vịt

  xóm làng Vàng

  x

   

  •  

  3. Đình Cầu Đá

  xóm Cầu Đá

  x

   

  •  

  4. Đình Thác Lở

  xóm Thác Lở

  x

   

  •  

  5. Đình Gò Chè

  xóm Gò Chè

  x

   

   

  (2): Số liệu danh mục di tích lịch văn hóa và danh lam thắng cảnh chưa xếp hạng giao cho các xã, phường, thị trấn theo danh mục kiểm kê và phúc tra di tích năm 1996 và năm 2002./.

Tỉnh Thái Nguyên

1. Vị trí địa lý và phạm vi hành chính: Tỉnh Thái Nguyên, là trung tâm chính trị, kinh tế của khu Việt Bắc nói riêng, của vùng trung du miền núi đông bắc nói chung, là cửa ngõ giao lưu kinh tế xã hội giữa vùng trung du miền núi với vùng đồng bằng Bắc Bộ; phía Bắc tiếp giáp với tỉnh Bắc Kạn,...

Thăm dò ý kiến

Điểm du lịch nào của Thái Nguyên bạn thích nhất

Thống kê truy cập
 •   Đang truy cập 13
 •   Máy chủ tìm kiếm 1
 •   Khách viếng thăm 12
 
 •   Hôm nay 1,135
 •   Tháng hiện tại 129,787
 •   Tổng lượt truy cập 9,082,498
Hỗ trợ trực tuyến
thainguyentourism.vn
thainguyentourism.vn Hỗ trợ chính sách
1 0912239337
Đường dây nóng
Đường dây nóng Giờ Hành chính:
1 (0208) 3656 825
Hỗ trợ 24/24 h
Hỗ trợ 24/24 h Phó Giám đốc TT TTXTDL: Phạm Trần Trung Nghĩa
1 0917 301 181
Cẩm nang du lịch Thái Nguyên
Cơ sở dữ liệu Hướng dẫn viên
Kênh hình ảnh Du lịch Việt
Tổng cục Du lịch Việt Nam
Tạp Chí Du lịch Việt Nam
Fanpage Du lịch Việt Nam
Trang thông tin điện tử Sở VHTTDL Thái Nguyên
Ấn phẩm Trà Việt
portal Thái Nguyên
Công Báo tỉnh Thái Nguyên
Tạp chí Trà Việt, số Đặc biệt
Để có một chuyến đi thực sự ấn tượng trong cuộc đời, hãy đến với Thái Nguyên, đến với chúng tôi